Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 

Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru

Jedným z útvarov, v rámci ktorého pôsobia príslušníci služby kriminálnej polície, je úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, ktorý na najvyššej úrovni zabezpečuje plnenie úloh najmä v nasledovných oblastiach:

- plní úlohy národného centra na úseku boja proti trestnej činnosti falšovania a pozmeňovania peňazí, cenných papierov, známok, kontrolných technických opatrení na označovanie tovaru, verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery, platobných kariet a telefónnych kariet, vykonáva odhaľovanie a dokumentovanie uvedenej trestnej činnosti; národné centrum je kontaktným pracoviskom s mimorezortnými subjektmi a so zahraničím,

- metodicky riadi a kontroluje odhaľovanie, objasňovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov, poskytuje pomoc pri realizácii prípadov organizovanej trestnej činnosti, trestných činov mimoriadne závažných a spoločensky obzvlášť nebezpečných,

- po odbornej stránke riadi, koordinuje a kontroluje činnosť služby kriminálnej polície na krajských riaditeľstvách a okresných riaditeľstvách predovšetkým v oblasti

1. boja proti závažnej všeobecnej kriminalite na úsekoch násilnej trestnej činnosti (vraždy, lúpeže, vydierania, požiare, výbuchy, nastražené výbušné systémy) a mravnostnej trestnej činnosti, extrémizmu, rasizmu a trestnej činnosti páchanej mládežou a na mládeži, na úseku majetkovej trestnej činnosti (krádeže vlámaním, krádeže vlámaním do bytov a rodinných domov, krádeže vlámaním do objektov so starožitnosťami a kultúrnych objektov, krádeže vlámaním do trezorov a ohňovzdorných skríň, krádeže motorových vozidiel, krádeže zbraní, výbušnín a streliva a ostatnej majetkovej trestnej činnosti),

2. boja proti ekonomickej trestnej činnosti zameranej proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky, štátnym, družstevným a súkromným podnikom, hospodárskym, spoločenským a iným organizáciám, páchanej medzi občanmi, pri vzniku mimoriadných udalostí a v súvislosti s objasňovaním, dokumentovaním a vyšetrovaním trestnej činnosti falšovania a pozmeňovania peňazí, cenných papierov a verejných listín, známok, kontrolných technických opatrení na označenie tovaru, úradnej pečate a úradnej uzávery, platobných kariet a telefónnych kariet,

3. podieľania sa na rozpracovávaní závažnej trestnej činnosti porušovania ochrany duševného vlastníctva a počítačovej kriminality presahujúcej rámec kraja, prípadne republiky, pričom spolupracuje najmä s poskytovateľmi pripojenia na internet, správcami domén, združeniami na ochranu autorských a im podobných práv, expertíznymi a odbornými pracoviskami a vytvára podmienky na riešenie problémov spojených s ochranou duševného vlastníctva a počítačovej kriminality,

4. pátracej činnosti po hľadaných a nezvestných osobách, zisťovaní totožnosti osôb a nálezov mŕtvol nezistenej totožnosti vrátane kostrových nálezov,

5. kriminalisticko-technických činností,

6. diváckeho násilia,

- koná o trestných činoch, pre ktoré sú inak príslušné odbory kriminálnej polície krajských riaditeľstiev Policajného zboru alebo odbory kriminálnej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru, ak si to vyžaduje povaha veci vzhľadom na spôsob spáchania trestného činu, procesné strany alebo iný dôležitý záujem, ak tak určí prezident Policajného zboru,

- vykonáva cieľové pátranie po páchateľoch v prípadoch závažnej trestnej činnosti a závažnej trestnej činnosti s medzinárodným prvkom,

- riadi kriminalisticko-technickú činnosť a organizuje špecializované vzdelávanie kriminalistických technikov, vydáva normatívy materiálno-technického zabezpečenia pre výkon kriminalisticko-technických činností a zabezpečenie transportu dôkazových predmetov k znaleckému skúmaniu,

- na úseku krádeží motorových vozidiel a ochrany kultúrneho dedičstva zabezpečuje koordináciu činnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy a s ďalšími inštitúciami, zahraničnými partnermi a regionálnymi pracoviskami,

- zabezpečuje identifikáciu zaistených motorových vozidiel v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru.

 

Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru sa člení na:

a) analyticko-organizačný odbor

b) operatívny odbor

    - 1. operatívne oddelenie

    - 2. operatívne oddelenie

c) odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality

d) odbor pátrania a kriminalisticko-technických činností

    - oddelenie pátrania a cieľového pátrania

    - oddelenie kriminalisticko-technických činností a informácií

e) odbor počítačovej kriminality

f) odbor vyšetrovania

    - 1. oddelenie vyšetrovania

    - 2. oddelenie vyšetrovania

g) oddelenie diváckeho násilia

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]