Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2022, štvrtok
 

Učiace sa inštitúcie

Ponúkame špecializovaný program učiace sa inštitúcie

Rozmýšľate aké programy ponúknuť svojim zamestnancov do plánu kompetenčného vzdelávania na rok 2022? Ponúkame vám bezplatný program Učiace sa inštitúcie.
 
Cieľom programu UČIACE SA INŠTITÚCIE je sprevádzať vašich zamestnancov v čase prípravy a realizácie participatívneho procesu tvorby verejných politík.Vzdelávanie je realizované na princípe učenia sa praxou na reálnych procesoch participatívnej tvorby verejných politík s využitím konzultácií, mentorstva a coachingu zo strany expertov ÚSV ROS.

Program je zameraný na potreby a procesy v inštitúcii, ktorá spúšťa participatívny proces s dôrazom na jeho prípravnú fázu - prípravu participatívneho procesu. Slúži k príprave návrhov interných plánov, vstupných správ, participatívnych projektov či participatívnych scenárov k vybraným verejným politikám - teda materiálov, ktoré by mali zamestnancom povereným riadením participatívneho procesu tento nastaviť a manažovať.

Program vo svojej štruktúre odpovedá na základné otázky: kto, prečo, kedy, s kým a ako nastaviť a realizovať participatívny proces. Budovanie kapacít v prostredí verejnej správy je nevyhnutné stavať na skúsenosti z participatívnych procesov vo "vlastníctve" inštitúcií verejnej správy, čo si vyžaduje nielen inú perspektívu riadenia a nastavenie procesov navonok voči zapájanej verejnosti, ale hlavne dovnútra inštitúcií. Opierať sa o skúsenosti a poznanie prameniace z občianskej participácie, teda participácie iniciovanej “zdola”, už nie je dostačujúce. Prenos poznatkov a zručností v oblasti participatívnej tvorby verejných politík musí byť postavený na potrebách, znalostiach a skúsenostiach, ktorá sa buduje a prichádza priamo zvnútra inštitúcií a rezortov.

Program Učiace sa inštitúcie je bezplatným programom vzdelávania, financovaný Európskym sociálnym fondom cez operačný program Efektívna verejná správa, realizovaný s cieľom budovať kapacity pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy.

Termín registráciu do programu Učiace sa inštitúcie je 22. február 2022.

Termín začiatku vzdelávania: marec 2022
 
Podmienky zapojenia nájdete v priloženom dokumente: Výzva na spoluprácu na realizácii vzdelávacieho programu Učiace sa inštitúcie (PDF, 426 kB).
 
Viac o programe: https://www.minv.sk/?ros_np_participacia_z-dennikov&sprava=z-dennikov-analytiky-februar-2021


28.05.2021 - Konzultácie koordinátorov participácie  

Dňa 28.05.2021 od 9.00 – 12.00 hod. prebehli konzultácie s p. Alexandrou Polákovou Suchalovou k pripravovaným materiálom medzi zástupcami Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

21.05.2021 - Stretnutie Koordinátorov participácie

Deviate pracovno-konzultačné stretnutie realizované v dňa 21.5.2021 sme sa venovali dizajnu participatívneho procesu a vstupným správam. Bližšie sme sa pozreli na vybrané metódy zapájania:

 • Analytický hierarchický proces, multikriteriálna analýza
 • Mystery shopping

""

14.05.2021 - Dizajn a nástroje participatívnych procesov 2

Osme pracovno-konzultačné stretnutie (7 stretnutí plus jedna konzultácia) bolo realizované v termíne 14.5.2021. Na stretnutí sme  sa venovali témam nástroje a metódy participácie a dizajnovanie participatívneho procesu 2.

Venovali sme sa:

""

07.05.2021 - Dizajn, nástroje a metódy participácie

Siedme pracovno-konzultačné stretnutie k participatívnym procesom, bolo realizované dňa 7.5.2021 a venovalo témam: Ako zapájať verejnosť, aké nástroje a metódy participácie použiť, aby sme naplnili ciele participatívneho procesu.

V rámci stretnutia sme sa venovali aj otázkam:

 • Ako participácia zabezpečuje legitimitu procesu prípravy verejnej politiky?
 • Procesné prepojenie odbornosti a občianskej/ stakeholderovskej participácie (sociálne multikriteriálne hodnotenia)

""

30.04.2021 - Konzultácie k príprave participatívneho procesu

Počas stretnutia dňa 30.04.2021 prebehli konzultácie k príprave participatívneho procesu so zástupcami jednotlivých rezortov v zmysle rozpisu a s Michalom Sedlačkom a Alexandrou Polákovou Suchalovou.

""

23.04.2021 – Aktéri participácie II

Piate pracovno-konzultačné stretnutie, sa konalo dňa 23.4.2021 a venovalo sa téme Aktéri participatívneho procesu 2.

Spolu sme otvorili témy:

 • Identifikácia a analýza stakeholderov.
 • Metódy na identifikáciu stakeholderov, zatriedenie aktérov (do 3 -4  zvolených kategórii podľa miery dotknutia resp. ovplyvnenia plánovanou rezortnou politikou).
 • Manažment stakeholderov - očakávania, konflikty, vyrovnávanie asymetrických pozícií.
 • Zúčtovateľnosť účastníkov PP (kritériá, riziká slabej zúčtovateľnosti).
 • Práca s prípadovou štúdiou „Národný lesnícky plán„.
 • Zapojenie širokej laickej verejnosti.
 • Kritériá na zabezpečenie: reprezentatívnosti, vyvažovania záujmov a zúčtovateľnosti.

""

16.04.2021 – Aktéri participácie

Štvrté pracovno-konzultačné stretnutie sa konalo dňa 16.4.2021 a venovalo sa téme: Aktéri participatívneho procesu, ich identifikácia a výber, ako aj základným formám participácie a ich porovnaniu: riadená politická občianská participácia a riadená politická stakeholderovská participácia.

Počas stretnutia sme sa venovali témam:

 • Koho zapojiť? Odbornú alebo laickú verejnosť, či organizovaných stakeholderov?
 • Ako správne aktérov identifikovať?
 • Prečo je dôležitá analýza aktérov?
 • Prečo záleží na zdôvodnení a účele zapojenia aktérov?

""

09.04.2021 – Účel a ciele participácie

Tretie pracovno-konzultačné stretnutie v rámci programu Učiace sa inštitúcie sa otvorilo témy: Interný plán participatívneho procesu pri príprave rezortných politík, účel a ciele participatívneho procesu, harmonogram participácie, potrebné zdroje, spätná väzba k zadaniam, práca v skupinách tzv. Pro Action Café, hľadanie odpovedí, navrhovanie riešení, nástrahy, problémy, prekážky súvisiace s prípravou participatívneho procesu v rámci rezortnej politiky.

V rámci stretnutie sme sa venovali otázkam.

 • Kedy zapojiť širokú verejnosť?
 • Kedy začať s participatívnym procesom a ako dlho by mal trvať?
 • Keď inštitúcii chýba odborný konzultant, ako ho zabezpečiť?
 • Ako získať odbornú analýzu - metodika, psychológia, mediálna komunikácia, sociológia - pre zvýšenie atraktivity verejnej politiky pre občana?
 • Ako riešiť problém rezortizmu a úzko vymedzených záujmov inštitúcií v prípade tvorby komplexných politík?

""

26.03.2021 - Pravidlá hry

„Dôležité je tiež definovať, k čomu sa bude verejnosť, v ktorej etape zapojenia vyjadrovať. Potrebné je nastaviť pravidlá, spraviť to súčasťou bežných procesov."

Druhé pracovno-konzultačné stretnutie v rámci programu Učiace sa inštitúcie otvorilo témy: prínosy participácie, jej ciele a rámec participatívneho procesu. Ukázali sme si, že ciele participatívneho procesu nie sú to isté ako ciele verejnej politiky a rovnako, že proces participácie nie je identický s prípravou verejnej politiky, že riadenie participácie nie je to isté ako proces participácie, a že proces participácie nie je totožný s inštitucionálnym rámcom riadenia participácie.

Súčasne nám Roman Havlíček, generálny riaditeľ zo sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR (JPG, 492 kB), predstavil formou storytellingu príbeh participatívneho procesu Koncepcie vodnej politiky na roky 2021-2030. V rámci stretnutia sme taktiež otestovali novú metódu, ktorou bol Poster walk.

""

19.03.2021 – Koordinátor/ka participácie

„Participácia sa vníma ako komplikácia procesu a tí, ktorí ju pripravujú, sú vnímaní ako exoti."

Prvé pracovno-konzultačné stretnutie so zástupcami/zástupkyňami ústredných orgánov štátnej správy, ktorí/é boli poverení/é riadením participatívnej tvorby konkrétnych verejných politík bolo zamerané na kľúčovú postavu celého procesu. Ide o koordinátora/rku participácie, zodpovedného/zodpovednú za riadený participatívny proces, ktorý je iniciovaný zo strany subjektu verejnej správy.

Stretnutie otvorilo témy:

 • Z akých úloh pozostáva práca koordinátora/ky participácie?
 • Na aké situácie a výzvy musí byť koordinátor/ka participácie pripravený/á?
 • Aké kompetencie, vedomostí a zručností koordinátor/ka participácie potrebuje?

Súčasne Pavol Široký z Inštitútu enviromentálnej politiky (JPG, 467 kB) odprezentoval ako prebiehal participatívny proces tvorby Envirostratégie 2030. Na prezentáciu príkladov z praxe sme použili Storytelling, ktorý je jednou účinných metód a techník, ktoré prispievajú k zapojeniu verejnosti.

""