Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2021, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - Október 2020

23. 10. 2020

Participatívne rozpočty na základných školách cez Nadáciu otvorenej spoločnosti

Dňa 14. októbra 2020 sme sa online zúčastnili na slávnostnom otvorení školského roka a programu Otvorené školy za účasti Verejnej ochrankyne práv pani Márie Patakyovej, zástupcov samospráv a škôl. V rámci programu Otvorené školy budú 4 zapojené základné školy (Zvolen, Komárno, Zlaté Moravce, Veľké Ripňany) zavádzať participatívne rozpočty na školách.

O týždeň neskôr, 22. októbra 2020 sa uskutočnilo prvé online školenie s potencionálnymi koordinátormi participatívnych rozpočtov na školách, kde sme ich bližšie oboznámili s prvými krokmi, ktoré ich počas procesu čakajú, ukázali sme im aplikáciu, ktorá ich celým procesom bude sprevádzať a priblížili sme im mechanizmus voľby.

O národnom projekte Participácia píšu v Euroactiv.sk

V rámci špeciálu s názvom Otvorené regióny a mestá, v ktorom EURACTIV.sk mapuje snahy o systematické zapájanie verejnosti na úrovni krajov a miest prostredníctvom projektov, podporených z operačného programu Efektívna verejná správa, píšu o výsledkoch národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Podľa Daniela Klimovského, ktorý stál za monitoringom a hodnotením pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, je dôležité, aby pri pokusoch o využitie participačných nástrojov bolo jasne a zrozumiteľne stanovené, čo je cieľom takejto aktivity, aby bolo možné vybrať správne nástroje. Medzi tuctom pilotných projektov v národnom projekte PARTI I sú dva realizované ministerstvami, o zvyšok sa postarali samosprávy – dve župy a osem miest či obcí so svojimi projektovými partnermi, väčšinou z mimovládneho sektora. Témy aj spôsoby participácie verejnosti boli cielene veľmi rôznorodé, aby splnili cieľ nazbierať čo najviac skúseností. Súčasťou projektu bola aj ďalšia analytická práca so získanými dátami a niekoľko súvisiacich publikácií. Momentálne je už rozbehnutá príprava druhej fázy národného projektu.

Celé znenie článku nájdete: Eurofondy pomáhajú zavádzaniu participácie v slovenských samosprávach

Kabinet participácie - testujeme nový obsah i formy vzdelávania

V rámci prípravy pokračovania národného projektu sme založili Kabinet participácie, ktorého úlohou je zvyšovať naše vedomosti a zručnosti o participatívnej tvorbe verejných politík, ale súčasne aj testovať nové témy a formy vzdelávania. Ako prvé podujatie sa uskutočnilo stretnutie s Michalom Sedlačkom, ktorý predstavil Rakúske štandardy zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, proces ich vzniku, ako aj mieru ich uplatnenia v praxi verejnej správy. Podujatie malo charakter Bookclubu – teda diskusného klubu, v ktorom skupina ľudí, ktorí sa stretávajú, diskutujú o konkrétnych knihách, publikáciách, metodických materiáloch. Podmienkou je, že publikáciu, knihu prečítali a sú schopní a ochotní o nej spoločne diskutovať. Práve v rámci prvého podujatia sme testovali potenciál tejto metódy, ktorá prispieva k zdieľaniu poznatkov a formovaniu postojov účastníkov. Súčasne sme ju obohatili o možnosť diskusie s expertom, ktorý sa už dlhšiu dobu venuje téme vzniku a uplatnenia rakúskych štandardov, ako aj realizoval rozhovory s kľúčovými aktérmi, ktorí stoja za ich vznikom.
 
RAKÚSKE ŠTANDARDY - BOOKCLUB

Tvorba štandardov zapájania verejnosti bol proces, ktorý v Rakúsku začal v rokoch 2004-2005. Iniciovali ho sami úradníci, teda nezačal zdola, ale vyšiel priamo z vnútra systému štátnej správy. Dôležitým faktom je, že vôbec nebol spolitizovaný. Predstavoval trojročný proces s cieľom ukotviť a štandardizovať spôsoby, ktorými štátna správa voči občianskej spoločnosti vystupuje. Snahou bolo vyjsť v ústrety občianskej spoločnosti a získať si jej dôveru.
 
Súčasťou procesu tvorby štandardov bolo zdieľanie skúseností medzi rôznymi ministerstvami, ako aj prieskum o tom, ako úradníci narábajú s participáciou. Robili ju podľa seba, často intuitívne, bez odbornej pomoci. Z toho sa zrodil projekt identifikácie a výberu štandardov, čo mal byť súbor kritérií, ako posúdiť dobrú participáciu a kvalitný proces zapájania verejnosti.
 
Proces v sebe niesol environmentálny rozmer, pretože iniciatíva vzišla z Ministerstva životného prostredia (MŽP), ale kľúčovým bolo spojenectvo s Úradom spolkového kancelára, ktoré zabezpečilo, že tvorba štandardov zapájania verejnosti sa stala ústrednou medzirezortnou témou. Zaujímavosťou je, že dáma, ktorá na MŽP proces tvorby štandardov rozbehla, bola pôvodne občianskou aktivistkou a teda bola legitímnym zástupcom štátnej správy a súčasne autentickou a dôveryhodnou osobou aj pre občiansku spoločnosť. Podarila sa jej nevídaná a naozaj mimoriadna miera zapojenia kľúčových aktérov naprieč rezortami, ako aj výnimočné zapojenie aktérov, reprezentujúcich občiansku spoločnosť. Samotný proces tvorby štandardov zapájania verejnosti nebol prepojený na žiadnu konkrétnu tému a problém. Išlo o proaktívnu iniciatívu úradníkov s cieľom vytvoriť niečo, čo bude permanentne súčasťou architektúry a kultúry vládnutia. Rozhodne nešlo o jednorazový experiment a cvičenie, ktoré malo vláde získať legitimitu.

Michal SedláčkoMichal Sedlačko – odborný expert pre participáciu v rámci národného projektu ÚSV SR ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. V národnom projekte sa zameriaval na oblasť budovania kapacít a transfer dobrej praxe zo zahraničia – rakúskych Štandardov zapájania verejnosti. Prednášajúci a výskumník na FH Campus Wien. Vyštudoval medzinárodné vzťahy na Fakulte medzinárodných vzťahov a Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, environmentálne vedy a politiku na Central European University Budapest & University of Manchaster, bol štipendistom postgraduálneho programu Sociológia spoločenskej praxe na Fakulte sociológie, Inštitúte vyšších štúdií vo Viedni. Ako prednášajúci pôsobil na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského v Bratislave, na Fakulte environmentálnych vied na Masarykovej univerzite v Brne a na Ekonomickej univerzite vo Viedni. V Sekcii európskej integrácie na Ministerstve školstva SR bol externým manažérom monitorovania, v Rozvojom programe OSN  bol projektovým koordinátorom. Pracoval ako konzultant a výskumník v mnohých medzinárodných projektoch a európskych iniciatívach predovšetkým v Rakúsku, ale aj v balkánskych krajinách či v Nemecku.

Záverečná správa k projektu NP PARTI

V mesiaci október 2020 sme sfinalizovali záverečnú správu k národnému projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ktorý sa realizoval od 15. apríla 2017 do 30. augusta 2020. Za tri roky a štyri a pol mesiaca (aj vďaka dvom predĺženiam) sa nám podarilo zrealizovať pilotnú schému participatívnej tvorby verejných politík, ktorá zastrešila dvanásť projektov, ako aj inšpiratívne analytické výpravy za lepším poznaním participácie. Projekt zabezpečil vyše 70 odborných výstupov (analýz, metodík, príručiek, publikácií), ponúkol širokej škále cieľových skupín 145 informačných podujatí, dal dôvod na založenie novej knižnej edícii PARTICIPÁCIA, ponúkajúca do tridsať nových titulov, v ktorých sa participácia stala hlavnou postavou, Súčasne vznikol vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík pre pracovníkoch VS a zástupcov MNO, vyškolilo sme 59 úspešných absolventov a bola spracovaná učebnica k vzdelávaciemu programu s názvom Participovať? Participovať! (PDF, 7 MB), ako aj e- learningová verzia programu. V spolupráci s Filozofickou fakultou UK sme spustili nový predmet Verejné politiky na Slovensku, zameraný na aktuálne koncepty spravovania vecí verejných na princípoch otvoreného vládnutia a participatívnej tvorby verejných politík. Spustili sme pilotný ročník na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji, pričom na základe úspešného pilotného ročníka sa o PR na školách zaujímali v školskom roku 2019/2020 aj ďalšie samosprávne kraje: Trenčiansky kraj(29 škôl), Trnavský kraj(46 škôl) a Bratislavský kraj(20 škôl), ktorý sme, žiaľ, v súvislosti Covid-19 museli pozastaviť. Finančné zdroje, ktoré boli alokované na čerpanie sme na strane ÚSV ROS vyčerpali na 99,48 %. Na strane partnerov sme vyčerpali 61,88%  z poskytnutých zdrojov. Prácu na projekte sme zdokumentovali v šestnástich monitorovacích správach vrátane troch výročných monitorovacích správ a záverečnej správe, ktorá sumarizuje dosiahnuté výsledky a hodnotí priebeh prvého národného projektu, venovanému téme zavádzania participácie do praxe verejnej správy.  
 
Realizácia národného projektu z pohľadu monitorovacích správ

Realizácia národného projektu z pohľadu výročných monitorovacích správ

Záverečná monitorovacia správa

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)