Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2021, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - November 2020

28. 11. 2020

Webinár: Komunity praxe

Pri budovaní kapacít pre participáciu neustále hľadáme metódy, ako sprostredkovať informácie čo najlepšie. Ukazuje sa, že jedným z najefektívnejších modelov učenia sa je výmena poznatkov v rámci KOMUNÍT PRAXE. Koncept komunít praxe historicky vychádza z pozorovania spôsobu výmeny poznatkov medzi členmi jednej profesie, jedného remesla a kladie dôraz nie na individuálne, ale na sociálne učenie sa, kedy zdieľané poznatky sú kolektívnym vlastníctvom komunity, nielen jednotlivca. Moderná forma komunít praxe je otvorenou metódou, založenou na znalostnom manažmente a vzájomnej dôvere. Komunita praxe má svoj životný cyklus, kľúčové fázy vývoja, pravidlá, princípy spravovania. V súčasnosti sú komunity praxe súčasťou poznatkového manažmentu občianskych iniciatív, firiem, aj verejných inštitúcií.

V rámci prípravy pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, uvažujeme o tom, že by sme stimulovali vznik komunít praxe, ktoré budú podporovať proces zavádzania participatívnych procesov vo verejnej správe, ako aj v prostredí občianskej spoločnosti.

Preto sme 5. 11. 2020 absolvovali webinár KOMUNITY PRAXE, ktorý viedol Michal Sedlačko, koordinátor Kompetenčného centra pre administratívne vedy na Univerzite aplikovaných vied Fachhochschule Campus Wien vo Viedni a téme poznatkového manažmentu sa dlhodobo venuje.

Komunity praxe

Začali sme spoluprácu s českou organizáciou PARTICIPATION FACTORY

V mesiaci november sme otvorili spoluprácu s českou organizáciou Participation Factory, ktorá sa dlhodobo aktívne venuje téme zapájania verejnosti do tvorby verejných politík a súčasne spolupracuje s Institutom plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) na pilotnom projekte zavádzania koordinátorov participácie do praxe dvanástich mestských častí hlavného mesta Praha. V mesiaci november 2020 sme realizovali niekoľko spoločných podujatí.
 
11.11.2020 / PARTICIPATION FACTORY - CIVIC TECH (PDF, 212 kB) (informačný seminár spojený s diskusiou o participácii a občianskych technológiách)

Workshop predstaví jednu z aktivít českej organizácie Participation Factory zameranú na Civic Tech - občianske technológie podporujúce vzťah medzi samosprávami, štátom a verejnosťou pomocou IT riešení, podporujúcich komunikáciu, rozhodovanie, poskytovanie služieb a tvorbu politík. Základný prehľad typov občianskych technológií a súčasných trendov v oblasti digitálnej participácie a sieťovania aktérov, ktoré v tvorbe verejných politík presadzujú prístup založený na zapájaní verejnosti a rozhodnutiach, postavených na dátach (data-driven approache). Stretnutie poskytne kľúčové informácie o tom, ako získať podporu pri vyhodnocovaní dostupných IT riešení a portálov, prípadne nájsť také, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám danej komunity, inštitúcie, projektu, alebo procesu.

18.11.2020 / PARTICIPATION FACTORY – DIZAJN PARTICIPATÍVNYCH PROCESOV (PDF, 213 kB) (informačný seminár spojený s diskusiou o dizajnovaní a plánovaní participatívnych procesov)

Workshop predstaví českú organizáciu Participation Factory a jej pohľad  na dizajn participatívnych procesov, podporujúcich zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík na úrovni informovania, konzultovania, spolutvorby i spolurozhodovania. Cieľom webináru je pomôcť účastníkom webináru čo najlepšie pochopiť potreby a preferencie všetkých zúčastnených aktérov v procese tvorby verejných politík a ako aj využiť údaje získané vďaka participatívnemu procesu. Webinár  predstaví plánovanie a dizajn participatívnych postupov, vychádzajúci z vlastnej praxe Participation Factory, ako aj najlepších medzinárodných postupov, smerujúcich k tvorbe udržateľných riešení.

TTomáš Rákosomáš Rákos - expert na participatívne plánovanie a verejnú angažovanosť, vyštudovaný novinár so zameraním na zahraničnú politiku s dôrazom na Blízky Východ, ktorý dlhodobo pôsobil ako zahraničný korešpondent v Palestíne pre Český rozhlas a Českú televíziu. Dlhodobo spolupracoval s Karlom Janečkom, zakladateľom D21 – Participace21. V súčasnosti vedie vlastnú organizáciu s názvom Participation Factory, ktorá sa venuje témam: Komunikácia a budovanie komunity, Civic Tech, Participatívny rozpočet, Participatívne územné plánovanie, Účasť 101, Mesto 101, Participácia mladých, Smart City, Strategické plánovanie, Stratégia Smart City, Vyhodnotenie procesu, Odomknite svoje mesto, Facilitácia.

Transfer poznatkov NP PARTI na vysoké školy

Národný projekt vygeneroval množstvo poznania, praktických informácií, výskumných výsledkov, publikácie knižnej edície Participácia. Všetky výstupy sú spracované tak, aby podporili presadzovanie zapájania verejnosti do slovenskej reality a slúžili ako dobrý informačný zdroj pre laickú a odbornú verejnosť.

V rámci šírenia výstupov NP PARTI smerom k odbornej verejnosti sme sa zamerali na vysoké školy, ktorých pedagógov a študentov pokladáme za významných nositeľov myšlienky zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. Práve študenti vybraných študijných odborov by mali byť budúcimi odborníkmi v téme, ktorá na Slovensku stále potrebuje podporu.

Oslovili sme preto pedagógov a predstaviteľov relevantných odborov univerzít z celého Slovenska a vytvorili pracovnú skupinu, ktorej cieľom  je diskutovať o spôsoboch ako čo najefektívnejšie sprostredkovať zaujímavé výstupy národného projektu smerom k akademickej obci a študentom vysokých škôl. Garantka NP PARTI Barbara Gindlová predstavila projekt a jeho výstupy a prezentovala návrhy na spoluprácu. Zaujímalo nás ako sa vyučuje participácia na jednotlivých školách, či vedia využiť vo výuke publikácie edície Participácia, či je o participáciu záujem zo strany študentov, alebo či je dopyt zo strany iných subjektov, ako sú prepojení s praxou, ako funguje medziuniverzitná výmena poznatkov a kapacít v téme participácia. Spoločne hľadáme model spolupráce pri podpore zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na Slovensku, keďže skúsenosti a poznatky na oboch stranách sú a sú kvalitné a dobre využiteľné vo výuke, aj v praxi verejnej správy. 

Záujem všetkých oslovených nás veľmi potešil a zrealizovali sme až 3 online stretnutia pracovnej skupiny, pričom pre záujme ostatných univerzít pripravujeme ďalšie.

9. 11. 2020 sa uskutočnilo interné stretnutie členov expertného tímu NP PARTI, ktorí pôsobia v akademickej oblasti: s Janou Plichtovou  a Alexandrou Polákovou (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK BA,  Danielom Klimovským (Filozofická fakulta UK BA), kde sme dohodli základné rámce spolupráce a ujasnili si možnosti  a spôsoby prezentácie a a využívania publikácií vo výuke.

12. 11. 2020 sa na stretnutí pracovnej skupiny zúčastnili Oto Hudec (Katedra regionálnych vied a manažmentu TU KE),  Juraj Tej (Katedra manažmentu PU), Viera Papcúnová (Ústav ekonomiky a manažmentu UKF Nitra) a Miriama Bošelová (Katedra etnológie a folkloristiky UKF NITRA), ktorí diskusiu  obohatili o ďalšie vlastné témy (napr. vizualizácia a interpretácia dát, spolupráca so samosprávou, integrácia cudzincov).

25. 11. 2020 prebehlo ďalšie znovu veľmi inšpiratívne stretnutie, kde sme privítali Janu Plichtovú, Alžbetu Brozmannovú Gregorovú (Pedagogická fakulta UMB BB), Katarínu Vitališovú (Ekonomická fakulta UMB BB), Andreu Olšovskú (Právnická fakulta TU), Gizelu Brutovskú a Danielu Hrehovú (Katedra spoločenských vied TU KE), Alexandra Onufráka (Katedra politológie UPJŠ Košice) a Tomáša Jacka (EU BA). Získali sme ďalšie podnety (napr. vzdelávanie aj pedagógov, koncepty Service Learning, Smart Governments, prehľad o zdrojoch pri výuke participácie), ktoré budeme rozvíjať a zahŕňať do dizajnu konečného modelu spolupráce ÚSV ROS a VŠ v téme zapájanie verejnosti do tvorby verených politík.

Zatiaľ sme spoluprácu s nadviazali s týmito univerzitami:

 • Univerzita Komenského Bratislava
 • Ekonomická univerzita Bratislava
 • Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
 • Trnavská univerzita
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 • Technická univerzita Košice
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
 • Prešovská univerzita

MLADÍ ĽUDIA - PARTICIPÁCIA - VEREJNÉ POLITIKY 

V rámci Mládežníckeho (parti) maratónu, ktorý bol súčasťou pôvodného programu Týždňa otvoreného vládnutia 2020, ktorý sa mal konať v septembri v Bratislave, mal byť aj deň venovaný participácii, predovšetkým zapájaniu mladých do rozhodovania a tvorby verejných politík. V dňoch 19. a 20. novembra 2020 sme mali pripravené dve diskusie a dva workshopy.

Dňa 19. novembra 2020 sme zrealizovali moderovanú on-line diskusiu na tému participácia mladých. Diskusia, ktorú moderoval Ján Orlovský z Nadácie otvorenej spoločnosti, priniesla prezentáciu dobrých príkladov zapájania mladých ľudí v praxi miest a obcí. Konferenčné leporelo dobrých príkladov z praxe slovenskej verejnej správy sme orientovali na rozširovanie možností zapájania mladých ľudí do spolurozhodovania. Do diskusie prijali pozvanie: Matúš Lukačovič (mesto Hlohovec), Štefan Bielak (mesto Spišská Belá), Ondrej Gallo (Nadácia pre deti Slovenska) a Barbara Gindlová (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti). Zámerom bolo ponúknuť odpovede na otázky: Chcete sa dozvedieť viac o inovatívnych prístupoch a zaujímavých modeloch participácie mladých? Prečo je dôležité, aby aj deti a mladí ľudia mali svoj hlas v témach, ktoré sa ich týkajú? Prečo je pohľad mladých odlišný od pohľadu dospelých? Ako majú byť potreby mladých ľudí zohľadnené v tvorbe verejných politík? Ako vytvoriť podmienky na to, aby bolo počuť hlas mladých? Prečo si mladí všímajú veci, ktoré iní nevidia a poskytujú tak neoceniteľný vhľad aj do tvorby verejných politík?

Závery z diskusie:

 • začnite záväzkom, že ak vás oslovia deti a mladí ľudia, slovo NIE vypadne z vášho slovníka (a s nimi aj nedá sa, nechceme, nevieme, nemáme záujem),
 • nadšenie pre vec a dôvera musia byť prítomné aspoň na jednej strane a dá sa aj vyvolať,
 • dobrovoľníctvo je základ – žiadne peniaze na svete nevyvážia chuť meniť svet okolo seba,
 • úspech a udržateľnosť závisia od toho, koľko ľudí a aktérov sa do procesu podarí vtiahnuť (mladí, seniori, ľudia so špeciálnymi potrebami, marginalizované skupiny, podnikatelia, samospráva, školy, cirkvi...),
 • multisektorová  spolupráca a medzigeneračný dialóg patria k participácii mladých,
 • bezpečný a vlastný priestor, resp. strecha nad hlavou je dôležitá – vyčlenené miesto/klub, ktoré si môžu mladí tvoriť a pretvárať podľa seba a realizovať program, ktorí ich zaujíma, 
 • financie – netreba ich veľa - ak samospráva nájde hoci nepatrní zdroj podpory, mladí doplnia vlastnou aktivitou to, čo chýba,
 • koordinátor – človek, ktorého si mladí vyberú spomedzi seba, neformálny líder ochotný pracovať aj cez víkend a mimo bežnej pracovnej doby - ak mesto vykryje jeho plat, mnohonásobne sa to samospráve vráti,
 • platforma a fórum mladých môže mať rôznu podobu (mestský parlament, cirkevný spolok, neformálna iniciatíva, o.z., ale napr. aj iniciatíva samosprávy v prípade mesta Hlohovec) a tvoria základ pre spoluprácu s formálnou štruktúrou samospráv,
 • školy musia byť miestom, ktoré podporuje účasť mladých na spolurozhodovaní (napr. aj prostredníctvom participatívnych rozpočtov na školách).

Link na diskusiu: Dobré príklady zapájania mladých ľudí v praxi miest a obcí 

Druhá diskusia Mládežníckeho parti maratónu otvorila tému: „Kto podporí participáciu mladých? Pohľad do budúcnosti alebo kde hľadať spojencov?“, ktorú moderoval Ondrej Gallo z Nadácie pre deti Slovenska a diskutovali Juraj Lizák (predseda Rady mládeže Slovenska), Zuzana Čačová (koordinátorka Nadácie otvorenej spoločnosti), Viera Babišová (generálna riaditeľka Sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania na MVVaŠ SR), Katarína Čavojská (expertka NP Výskum MNO na ÚSV ROS) a Peter Lenčo (generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže).

Zúčastnení hovorili o hlavných zisteniach projektu Kvalitnejšie výsledné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, ktoré boli prekvapujúce a zároveň aj zaražujúce. Následne nadviazali s témou participácie mladých ľudí, aké sú persóny, ktoré ich vedia zaktivizovať a hovoril o hodnotách mladých ľudí v dnešnej dobe. Tiež riešili otázky „Prečo je participácia ako taká dôležitá a prečo je by sme ju mali spájať s mladými ľuďmi? Aké sú zručnosti by sme mali odovzdávať mladým ľuďom, aby sa zapájali do participatívnych procesov?“. Zároveň odpovedali na otázky zo slido, ktoré mali možnosť zasielať diváci diskusie. Pre viac informácií si pozrite celú diskusiu na našom YouTube.

Link na diskusiu: Kto podporí participáciu mladých? Pohľad do budúcnosti alebo kde hľadať spojencov?

Ďalšie zaujímavé linky:

Participácia a mladí ľudia (záverečná konferencia NP PARTI – AFTER PARTI)

Záujemcovia nájdu aktívnych mladých vo viacerých mestách, k teoretickému štúdiu ponuka z existujúcich publikácií:

Workshop v rámci Metodicko-pedagogického centra Prešov

Dňa 20.11.2020 sa uskutočnil informačný webinár pre učiteľov stredných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja a zástupcov MPC zameraný na program zavádzania participatívnych rozpočtoch na školách. Podujatie sme realizovali v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Prešov v rámci podujatí Týždňa otvoreného vládnutia, ktoré realizuje náš úrad. Webinár bol zameraný na participatívny rozpočet na školách. Účastníkom bolo priblížené, aké sú pozitíva pre školu, žiakov, samosprávu, z akých častí sa skladá participatívny rozpočet na školách.

OGP-MPC

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)