Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Národný projekt Participácia II

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2 na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28.5.2019, pripravuje Žiadosť o NFP.

ProjektPodpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2 predstavuje prirodzené a plynulé pokračovanie národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 1 (NP PARTI), ktorý sa realizoval od apríla 2017 do júna 2020. Bol zameraný na analýzu súčasného stavu participácie verejnosti / zainteresovaných skupín na tvorbe verejných politík. Sústredil sa na analýzu „detských chorôb“ participatívneho procesu tvorby verejných politík na všetkých úrovniach verejnej správy na Slovensku, ale aj výskumu stavu, možností, vplyvu a prínosov participácie na rôzne aspekty života. 

Pokračovanie národného projektu je realizované pod rovnakým názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. je postavený na zisteniach a identifikovaných problémoch, ktoré je potrebné v predmetnej oblasti riešiť, ako aj na ďalšej práci s výstupmi z NP PARTI I. a ich využití v praxi verejnej správy, MNO, akademickom sektora v rámci ich cielenej distribúcie a diseminácia.

Projekt je naplánovaný od júna 2020 do júna 2023 a jeho hlavná téma je budovanie kapacít pre oblasť účasti verejnosti a participatívnu tvorbu verejných politík. Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. je pripravovaný ako jedna komplexná aktivita.

 

HLAVNÁ TÉMA PROJEKTU

Monitoring a hodnotenie participatívnej tvorby verejných politík na rôznych úrovniach verejnej správy, výskumná a analytická činnosť na NP PARTI I. priniesla zistenia, že proces zavádzania princípu partnerstva, spolupráce a participácie do praxe verejnej správy je hlavne postupný - evolučný proces, ktorý je postavený na vzájomnom učení, zavádzaní inovatívnych opatrení do praxe verejnej správy, vyhodnocovaní a priebežnom zapracovávaní dobrých/zlých skúseností z praxe do ďalších procesov zapájania verejnosti do tvorby politík.

Treba si uvedomiť a kriticky priznať, že participácia a participatívny proces tvorby verejných politík sa nachádza v prvej fáze svojho vývoja a udomácňovania v prostredí slovenskej verejnej správy na všetkých úrovniach. Projektom chceme podporiť budovanie dôvery občana v  inštitúcie v previazaní na realizáciu a monitorovanie inštitucionálnych reforiem, zameraných na demokratizáciu rozhodovania, posilnenie transparentnosti rozhodovania, zodpovednosti a zapájanie verejnosti do tvorby verejných politík.

Kľúčom k reálnej zmene je postupné a cielené budovanie kapacít nielen v prostredí verejnej správy, ale aj na strane občianskej spoločnosti a neorganizovanej verejnosti/občana. Z vyššie uvedených dôvodov je budovanie kapacít hlavnou témou predkladaného projektu, ktoré je v projekte nadizajnované ako niekoľkoročný proces (36 mesiacov), ktorý je zameraný na ŠTYRI PRIORITNÉ OBLASTI:

 • PILOTNÁ SCHÉMA - zavádzanie inovatívnych opatrení do praxe
 • VZÁJOMNÉ UČENIE – zabezpečenie prístupu k informáciám a vzdelávaniu
 • ANALYTIKA A VÝSKUM - rozhodnutia postavené na dátach
 • LEGISLATÍVA A PRÁVNY RÁMEC – opatrenia na podporu participácie   

 

ŠPECIFICKÉ CIELE  / PRIORITNÉ OBLASTI

1/ PILOTNÁ SCHÉMA - ZAVÁDZANIE INOVATÍVNYCH OPATRENÍ DO PRAXE

 • špecifický cieľ 1: budovanie kapacít verejnej správy, podpora participatívnej tvorby verejných politík a rozvoj verejných služieb v partnerstvách a vzájomnom dialógu VS, MNO a verejnosti/občanov formou pilotných schém participatívnej tvorby verejných politík (štátna správa, regionálna územná samospráva a miestna územná samospráva), zameraných na zavádzanie inovatívnych opatrení na podporu participácie do praxe verejnej správy

2/ VZÁJOMNÉ UČENIE – ZABEZPEČENIE PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM A VZDELÁVANIU

 • špecifický cieľ 2: zvyšovanie proparticipatívnych postojov, zručností a vedomostí na strane pracovníkov VS, občanov a MNO v oblasti participatívnej tvorby verejných politík s využitím pestrého „na mieru šitého“ mixu školiacich činností, vzdelávacích metód, informačno – komunikačných formátov a pilotnej schémy transfer dobrej praxe z NP PARTI

3/ ANALYTIKA A VÝSKUM - ROZHODNUTIA POSTAVENÉ NA DÁTACH

 • špecifický cieľ 3: zlepšenie podmienok pre tvorbu verejných politík na participatívnom princípe formou pokračovania analytickej činnosti a priebežných výskumných aktivít (pri ich rozšírení o nové témy a zadania s cieľom reagovať na spoločenskú objednávku a výzvy),

4/ LEGISLATÍVA A PRÁVNY RÁMEC – OPATRENIA NA PODPORU PARTICIPÁCIE  

 • špecifický cieľ 4: monitoring a hodnotenie opatrení zavedených do praxe, tvorba nových legislatívnych návrhov na podporu participácie a presadzovanie navrhnutých opatrení z NP PARTI na podporu participácie

 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTU

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. je plánovaný ako jedna komplexná aktivita. Hlavná aktivita má názov Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Je vnútorne členená na praktickú a teoretickú časť a štyri podaktivity:

PRAKTICKÁ ČASŤ

 • PILOTNÁ SCHÉMA - zavádzanie inovatívnych opatrení do praxe
 • VZÁJOMNÉ UČENIE – zabezpečenie prístupu k informáciám a vzdelávaniu

TEORETICKÁ ČASŤ

 • ANALYTIKA A VÝSKUM - rozhodnutia postavené na dátach
 • LEGISLATÍVA A PRÁVNY RÁMEC – opatrenia na podporu participácie