Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2021, nedeľa
 

Výstupy z akčných plánov Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019-2020

Existujúce postupy a metodiky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti (PDF, 4 MB)

Analýza stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločnostía ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskýmispoločnosťami, ktoré vykonávajú obdobné činnosti ako
mimovládne neziskové organizácie
(PDF, 4 MB)

Analýza služieb, v ktorých neziskový sektor dopĺňa, nahrádza alebo spolupracuje pri službách a úlohách, ktoré majú jednotlivé orgány verejnej správy v kompetencii

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017-2018

V súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018 boli v oblasti rozvoja dobrovoľníctva na Slovensku vypracované nasledovné dokumenty:

  • Koncepcia výchovy a vzdelávania detí  a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorá bola dňa 19. apríla 2018 schválená ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na jej príprave sa okrem ÚSV ROS podieľali aj zástupcovia MNO, zástupcovia základných, stredných škôl a akademickej obce, zástupcovia relevantných odborov MŠVVaŠ SR a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií.

Cieľom koncepcie je priblížiť koncept dobrovoľníctva deťom a mládeži prostredníctvom súboru odporúčaní a opatrení smerovaných na všetky stupne vzdelávania. Koncepcia má prispieť k tomu, aby sa dobrovoľníctvo stalo prirodzenou súčasťou života detí a mládeže.

Koncepcia navrhuje konkrétne odporúčania a opatrenia, vďaka ktorým školy získajú návod ako postupne zaviesť dobrovoľníctvo do vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach vzdelávania. Nasledovať bude aj metodická príručka, ktorá školám pomôže v realizácii jednotlivých opatrení.

- Schválená Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže. (PDF, 1 MB)

  • Návrh systematickej spolupráce Úradov práce sociálnych vecí a rodiny s dobrovoľníckymi centrami na Slovensku.  Tento dokument vznikol v spolupráci so zástupcami  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Žilinského dobrovoľníckeho centra, Platformy dobrovoľníckych centier a ÚSV ROS.

Okrem popisu východiskovej situácie v danej oblasti poskytuje dokument stručný prehľad úloh jednotlivých partnerov pri práci s nezamestnanými dobrovoľníkmi so zámerom rozvíjať ich kompetencie a zvýšiť ich zamestnateľnosť na trhu práce. Zároveň stanovuje aj konkrétne opatrenia na zavedenie návrhu do praxe tak, aby sa mohla začať spolupráca úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s dobrovoľníckymi centrami na Slovensku v oblasti rozvoja kompetencií uchádzačov o zamestnanie získavaných prostredníctvom realizácie dobrovoľníckych aktivít.

- Návrh systematickej spolupráce Úradov práce sociálnych vecí a rodiny s dobrovoľníckymi centrami na Slovensku (PDF, 1 MB)

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2012-2013

Deklarácie rámcujú spoluprácu neziskového sektora a jednotlivých rezortov štátnej správy. Pomenúvajú konkrétne projekty a problematiku, na ktorej rezorty spolupracujú s neziskovým sektorom, rovnako, ako aj mechanizmy tejto spolupráce.

Za účelom napĺňania úloh Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2012 – 2013 boli vytvorené pracovné skupiny, ktoré pracovali na definovaní jednotlivých výstupov

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)