Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2021, piatok
 

Akčné plány Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 - 2020

Dňa 21. augusta 2019 schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 360/2019 Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 - 2020. Akčný plán vychádza z dôležitého strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2020 – 2030 (ďalej len „koncepcia“). Jedná sa v poradí o tretí a zároveň posledný akčný plán k tejto koncepcii.

Základnými prioritami schváleného akčného plánu sú témy zamerané na:

 • meranie efektívnosti a účelnosti poskytovania verejných zdrojov formou dotácií,
 • podporu nových foriem participácie občanov na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni,
 • tvorbu nového systému princípu partnerstva a viacúrovňového riadenia v novom programovom období 2020+,
 • podporu aktívnych občanov a mimovládnych neziskových organizácií a otvoreného vládnutia,
 • rozvoj dobrovoľníctva vo verejnom a občianskom sektore.

Môžete si stiahnuť celý akčný plán. (PDF, 523 kB) O plnení jednotlivých úloh Vás budeme priebežne informovať.

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017-2018

Akčné plány Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na jednotlivé obdobia sú súčasťou Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku (ďalej len „Koncepcia“). Je to dokument, ktorý obsahuje základné východiská o stave občianskej spoločnosti na Slovensku, identifikuje priority jej rozvoja a zároveň poskytuje návrhy opatrení na zintenzívnenie spolupráce medzi orgánmi štátnej správy a občianskou spoločnosťou.

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 01. 03. 2017 Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku  na roky 2017 – 2018, v rámci ktorého chce riešiť tieto hlavné témy:

 • Dotačné programy rezortov
  • pripraviť návrh možných úprav
 • Financovanie MNO
  • vypracovať analýzu možností individuálneho darcovstva a nových foriem financovania MNO
  • pripraviť legislatívne návrhy týkajúce sa podpory individuálneho darcovstva
 • Definovať jednotnú klasifikáciu všeobecne prospešných aktivít a účelov MNO
 • Pripraviť nástroj na podporu partnerstva MNO pri monitorovaní EŠIF
 • Navrhnúť plán aktivít podporujúcich rozvoj participatívnej demokracie
 • Otvorený informačný systém MNO
  • zabezpečiť podmienky na vytvorenie OIS MNO
  • pripraviť návrh znenia potrebných legislatívnych úprav na poskytovanie údajov
  • pripraviť návrh znenia potrebných legislatívnych úprav na zavedenie OIS MNO
 • Dobrovoľníctvo
  • pripraviť a zaviesť koncepciu výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu
 • Spolupráca ÚPSVaR s dobrovoľníckymi centrami
  • vypracovať návrh spolupráce úradov práce s dobrovoľníckymi centrami
 • Obhajoba verejného záujmu a stráženie demokracie
  • vytvoriť finančný mechanizmus na podporu watchdogových organizácií
 • Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti
  • zrealizovať výskum v oblasti socio – ekonomického prínosu
  • zrealizovať výskum stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti
 • Podpora verejnej diskusie
  • pravidelné prezentovanie významných tém
 • Plnenie úloh akčného plánu 2017 – 2018
  • vytvoriť záverečné hodnotenie akčného plánu

Celý akčný plán aj s danými úlohami, subjektmi zodpovednými za plnenie a termínmi spolu s uznesením vlády SR si môžete prečítať tu. O plnení jednotlivých úloh Vás budeme priebežne informovať.

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2012 - 2013

Dňa 22. 02. 2012 bol prijatý uznesením č. 68/2012 Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2012 – 2013 (ďalej len „AP KROS 2012-2013“). Jeho hlavnými témami sú:

 • Účasť MNO na plnení úloh verejnej správy a zadefinovanie oblastí spolupráce
 • Podpora aktívnych občanov a otvorené vládnutie
 • Podpora verejnej diskusie o závažných otázkach spoločnosti

Celé znenie akčného plánu aj s jeho jednotlivými úlohami. (PDF, 230 kB)

Bližšie informácie o plnení a výstupoch AP KROS na roky 2012 - 2013.