Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2022, pondelok
 

Archív aktualít a informácií v NP PRIM I.

Usmernenie pre inkluzívne tímy v MŠ počas COVID-19 (druhá vlna)

21.10.2020 Usmernenie pre inkluzívne tímy v MŠ zapojených do NP PRIM I. bližšie popisuje postupy, činnosti  jednotlivých členov inkluzívnych tímov, priebeh a postup kontroly výkonu počas (možného) prerušenia vyučovania v MŠ a časť je venovaná aj oprávnenosti výdavkov a dodatočnej dokumentácii k ich preukazovaniu. Súčasťou Usmernenia (PDF, 324 kB) sú prílohy potrebné prikladať mesačne k  Žiadosti o refundáciu (P-1 Zoznam osôb/členov inkluzívneho tímu (DOCX, 71 kB), P-2 Zoznam úloh, (DOCX, 72 kB) ktoré boli definované ako oprávnené, P-3 Čestné vyhlásenie zriaďovatel'a (DOCX, 92 kB)materskej školy o neparticipácii na podpornej štátnej schéme refundácie miezd zamestnancov).

 

Didakticko- materiálne balíčky do materských škôl bez hygienických potrieb

24.08.2020 Hygienické potreby, ktoré mali byť pôvodne súčasťou didakticko-materiálnych balíčkov do materských škôl nebudú nakoniec zaradené do distribuovaného materiálu. Vysúťažený verejný obstarávateľ z dôvodu pandémie COVID-19 a uzavretia hraníc nemohol dodať kompletnú sadu vysúťažených položiek. Preto MV SR/Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity zrušil objednávku a pre NP PRIM II. naplánoval iný, flexibilnejší spôsob zabezpečovaniu materiálnych potrieb pre deti z MRK v MŠ - formou zasielania paušálnej sumy priamo obciam.

 

Zmena Sprievodcu pre užívateľov NP PRIM k 25.08.2020

24.08.2020 Doručenie didakticko-materiálnych balíčkov do materských škôl si vyžiadalo úpravu Sprievodcu pre užívateľov k termínu 25.08.2020. Ďalšie menšie zmeny sa týkajú: počtu rovnopisov a kópií dokumentácie, ktoré už nie sú potrebné vzhľadom na elektronizáciu procesov na MV SR; pridaná príloha č. 14 Vyhlásenie k počtu detí z MRK v MŠ,  informácia o zmene niektorých zákonov, úprava termínov druhých fáz národných projektov Take away balíka a ďalšie menšie (terminologické zmeny). Sprievodcu pre užívateľov (so sledovanými zmenami (PDF, 1 MB), bez sledovaných zmien (PDF, 985 kB)) a prílohy (ZIP, 2 MB) nájdu záujemcovia aj v časti Základné dokumenty.

 

Vyhlásenie o počte detí z MRK v materskej škole k termínu 15.9.2020

24.08.2020 V zmysle uzavretej zmluvy o spolupráci musí každá zapojená obec zasielať každoročne  Vyhlásenie o počte zapísaných detí z MRK do materskej školy na príslušný školský rok. V školskom roku 2020/2021 sa ukončuje NP PRIM I. a zároveň spúšťa NP PRIM II. Preto Vyhlásenie bude slúžiť aj pre tvorbu novej Zmluvy o spolupráci a k novému prepočtu zamestnancov do materskej školy, ktorých mzdové náklady bude refundovať NP PRIM II. Formulár Vyhlásenia (DOC, 163 kB)je potrebné zaslať (čo najskôr) na adresu TA.13G4@A4D3@ a následne aj poštou na adresu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, najneskôr však do 15.09.2020.

 

Plánovaná distribúcia didakticko- materiálnych balíčkov

24.08.2020 V priebehu letných mesiacov boli uzavreté zmluvy medzi MV SR, MF SR a obcami, takže didakticko-materiálne balíčky sú pripravené na distribúciu do materských škôl, ktorá prebehne od 31.8.2020 a prvé dva septembrové týždne. V zapojených materských školách budú vyvesené plagáty, ktoré budú propagovať obsah balíčkov, NP PRIM a finančného donora. Plagáty k propagácii didakticko-materiálneych balíčkov: KOGNITÍVNE POMÓCKY (PDF, 327 kB) a SOCIALIZAĆNÉ POTREBY. (PDF, 211 kB)

 

Akčný plán zmeny materskej školy k podpore inkluzívneho vzdelávacieho prostredia

30.06.2020  Dlhodobým cieľom akčného plánu je, aby sa stal súčasťou koncepcie rozvoja školy, ktorá stavia na inkluzívnych hodnotách. Akčný plán nie je uzatvorený dokument, nie je dokonca ani dokumentom, je to proces neustáleho zlepšovania sa a hľadania možností aj tam, kde zdanlivo žiadne nie sú. Z tohto pohľadu je to otvorený proces plánovania, formulácie, realizácie, vyhodnocovania a re-formulácie opatrení z pohľadu inkluzívnosti školy. Formulár (DOCX, 115 kB) má ambíciu napomôcť inkluzívnemu tímu stanoviť si konkrétne ale realistické ciele, aktivity a opatenia, ktoré sa navzájom podporujú a prispievajú k zmene.

  

Hľadáme koordinátorov/koordinátorky práce s rodinou

30.06.2020 Do vybraných obcí v regióne Kežmarok, Svidník, Košice a Michalovce hľadáme koordinátorov/koordinátorky práce s rodinou. Práca s rodinou je súčasťou hlavnej aktivity NP PRIM a je realizovaná prostredníctvom pravidelného stretávania sa skupiny rodičov/rodín a detí vo veku 3-6 rokov z MRK. Termín prihlásenia sa pre záujemcov je 10. júla 2020. Viac informácií vo Výzve. (PDF, 293 kB)

 

Usmernenie k činnostiam inkluzívnych tímov v letných mesiacoch

29.06.2020 Usmernenie (PDF, 297 kB) slúži pre lepšiu orientáciu riaditeliek materských škôl ako aj zamestnancov NP PRIM (asistenti učiteľa, školskí špeciálni pedagógovia a odborní zamestnanci) k vykonávaniu činností v súlade s pracovnou náplňou definovanou v Sprievodcovi pre oprávnených užívateľov NP PRIM počas letných mesiacov (letný režim a čerpanie dovolenky zamestnancov). Zároveň je usmernením pre zamestnancov NP PRIM vykonávajúcich činnosti v prospech detí a rodín MRK v lokalitách, kde sa vykonáva aktivita „práca s rodinou“, teda pre koordinátorov práce s rodinou.

 

Dobrá správa – schválený projektový zámer NP PRIM II. sa posúva do fázy predloženia a hodnotenia projektovej žiadosti

29.06.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 29. júna 2020 vyzvanie pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. - NP PRIM II. - PRojekt Inklúzie v Materských školách s kódom OPLZNP-PO5-2020-1. Národný projekt je zameraný na vytváranie inkluzívneho prostredia v MŠ a podporné opatrenia zamerané na zlepšenie spolupráce s rodinami detí z MRK, ktoré navštevujú predprimárne vzdelávanie.

 

Obnovenie stretávania sa skupín - práca s rodinami od 01.06.2020

27.05.2020 Spolu s otvorením MŠ v zapojených obciach sa opäť spúšťa pravidelné stretnávanie sa rodičov a detí za sprísnených hygienických pravidiel a  podmienok. Všetky dôležité informácie v samostatnom Usmernení k tejto téme (PDF, 268 kB).

 

Usmernenie k obnoveniu školského vyučovania v materských školách od 01.06.2020

27.05.2020 Usmernenie (PDF, 357 kB) poskytuje základné informácie zriaďovateľom MŠ súvisiace s otvorením MŚ v zapojených obciach, ktoré je potrebné brať do úvahy v súvislosti s realizáciou NP PRIM, aby sa predišlo neoprávneným výdajom. Výzvou pre toto obdobie je podpora detí z MRK, pre ktoré dištančné vzdelávanie a výchova počas uzátvoru MŠ mohlo byť zložité a je preto mimoriadne dôležité čo najskôr obnoviť prezenčú formu.

 

Projektový zámer pre pokračovanie NP PRIM schválený

26.05.2020 Podobne ako Národné projekty TSP a Komunitné centrá/služby z balíka Take Away - aj NP PRIM vstúpi do druhej fázy ešte v roku 2020. NP PRIM II. bude zameraný na sanovanie následkov pandémie COVID-19 v skupine detí z marginalizovaných rómskych komunít, na masívnejšiu desegregáciu materských škôl a na posilnenie práce s rodinou. Dôležitou víziou je aj zvýšenie spolupráce a efektívne dopĺňanie existujúcich projektov a služieb/opatrení rôznych inštitúcií (verejných, štátnych, mimovládnych organizácií).  

 

Mikro-regionálne stretnutia sa presúvajú do online priestoru

11.05.2020 Po úspešnom otestovaní techniky a príprave lektorského tímu sa začínajú prvé online mikro-regionálne stretnutia od 20.05.2020. Viac informácií v časti Vzdelávacie podujatia.

 

Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

04.05.2020 Aktualizované Rozhodnutie MŠVVaŠ SR určuje termíny a organizáciu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie. Okrem iného odporúča rozdistribuovať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (vytlačené v materskej škole alebo u zriaďovateľa) v spolupráci s pracovníkmi komunitných centier, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, členmi miestnych občianskych poriadkových hliadok alebo príslušníkmi polície či ozbrojených síl do dotknutých rodín; v prípade potreby pomôcť aj s ich vyplnením. 

 

Oznámenie o zmene na pozícii regionálneho koordinátora pre oblasť Svidník 

15.04.2020 V mikroregione Svidník začal pôsobiť Mgr. Štefan Hajaš, +421918968108, 4FQ.RGS4I@ASZSU.SKAGD@ (dočasná adresa).

 

Rozšírenie činností koordinátorov práce s rodinou v NP PRIM počas epidémie COVID-19

06.04.2020 V mesiaci apríli sa rozširuje portfólio činností aktuálnych koordinátorov práce s rodinou. Veríme, že aj vďaka ich aktívnej účasti a prístupu sa podarí lepšie pripraviť deti pre hlavný vzdelávací prúd (podobne ako aj ich rodičov) aj napriek situácii COVID-19. Usmernenie k výkonu činnosti kooordinátorov práce s rodinou  (PDF, 293 kB)

 

Informácia k refundácii mzdy zamestnancov MŠ počas epidémie COVID -19

02.04.2020 Informácia obsahuje upozornenie na fakt, že niektoré zmeny Zákonníka práce resp. iných právnych predpisov v aktuálnom čase nie sú potvrdené riadiacimi orgánmi ako oprávnené výdavky v národných projektoch. Odporúčame zamestnávateľom a riaditeľkám materských škôl resp. iným riadiacim pracovníkom, aby využili možnosti aktivít a činností uvedených v Usmernení k výkonu činností inkluzívneho tímu z 23.03.2020 (nižšie v Aktualitách). Informáciu k refundácii mzdy (PDF, 437 kB)

 

Kontrola a spracovanie žiadostí o finančnú náhradu ("transfery obci") počas obdobia COVID-19

23.03.2020 Vzhľadom na aktuálnu situáciu pracuje tím projektových mananžérov na kontrole podkladov z obcí dočasne z domu a používa súkromné adresy (4FQ.RGS4I@c0S1FTGRSUG4.S3SZ@, 4FQ.RGS4I@vST3SQGRSU@, 4FQ.RGS4I@MvS1FLSUQHT.SLYG1@, 4FQ.RGS4I@mcS1FTKF2Z@). Prosíme, aby ste dožiadané podklady zasielali aj na adresu TA.13G4@S1FTGRSUG4.S3SZ@ pre oficiálne zaevidovanie doplnených dokumentov do registrov MV SR. Ďakujeme za pochopenie.

 

Usmernenie COVID-19

23.3. 2020 Usmernenie k výkonu činností inkluzívneho tímu materských škôl zapojených do národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. – NP PRIM počas epidemiologickej situácie a v súvislosti s šírením vírusového ochorenia COVID-19. (PDF, 424 kB) 

 

Mikro - regionálne stretnutia v mesiaci marec 2020

16.03.2020 Mikro - regionálne stretnutia plánované na mesiac marec 2020 sú zrušené. Náhradné termíny budú oznámené po dohode materských škôl s príslušnými regionálnymi koordinátormi.

 

Práca s rodinou v mesiaci marec 2020

13.03.2020 Stretnutia skupín práce s rodinou pod vedením koordinátorov práce s rodinou sa z preventívnych dôvodov v mesiaci marec 2020 rušia. Ďalšie plánované stretnutia budú prebiehať v mesiaci apríl 2020.

 

Vzdelávacie aktivity NP PRIM

02.03.2020 Mikroregionálne stretnutia inkluzívnych tímov sú zamerané na vybrané témy podľa potrieb zamestnancov materských škôl a s nimi spolupracujúcich pomáhajúcich profesií (spravidla terénna sociálna práca a komunitné centrá). Autoevalvácia inkluzivity materských škôl, opatrenia na zlepšenie docházky, spolupráca s rodinami, podpora činnosti odborných zamestnancov pri odstraňovaní deficitov detí v MŠ sú najčastejšie témy. Termíny a miesta konania mikroregionálnych stretnutí nájdu záujemcovia v časti Vzdelávacie podujatia.

 

Metodicko-inštruktážny workshop pre prácu s rodinou

24.02.2020 V dňoch 26. - 27.02.2020 sa koná Metodicko-inštruktážny workshop pre koordinátorov práce s rodinou v Spišskej Novej Vsi. Viac informácií v Pozvánke. (PDF, 265 kB)

 

Doplnkové pohory na pozície koordinátorov práce s rodinou 

03.02.2020/ 18.02.2020  V dňoch 13. - 21.02.2020 sa uskutočnia doplnkové pohovory na neobsadené pozície vo vybraných obciach. Uzávierka je 11.02.2020. Termíny a miesta osobných pohovorov: 

 • región Romavská Sobota → 21.02.2020 o 9:00 v Regionálnej kancelárii Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Námeste M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
 • regióny Kežmarok a Spišská Nová Ves →13.02.2020 o 10:00 v Regionálnej kancelárii Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Mučeníkov 4, Kežmarok.
 • región Humenné a Michalovce → 13.02.2020 o 10:00 v Regionálnej kancelárii Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Mierova 4, 066 01 Humenné

 

Pohovory na pozície koordinátorov práce s rodinou pre oblasť Kežmarok a Spišská Nová Ves

20.12.2019 Termín pohovoru na pozíciu koordinátor práce s rodinou v rámci regiónov Kežmarok a SNVje 10.01.2020 (piatok) o 10. 00 hod v Kežmarku na adrese: Regionálna kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Mučeníkov 4, Kežmarok.

 

Pohovory na pozície koordinátorov práce s rodinou pre oblasť Prešov a Košice

20.12.2019 Termín pohovoru na pozíciu koordinátor práce s rodinou v rámci regiónov Prešov a Košice je 07.01.2020 (utorok) o 09. 00 hod v Prešove na adrese: Regionálna kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Masarykova 10, Prešov (Budova Slovenskej sporiteľne).

  

Pohovory na pozície koordinátorov práce s rodinou pre oblasť Nitry a Rimavskej Soboty

17.12.2019 Termín pohovoru na pozíciu koordinátor práce s rodinou v rámci regiónov Nitra a Rimavská Sobota je 09.01.2020 (štvrtok) o 11. 00 hod. na na Okresnom úrade v Nitre, regionálna kancelária ÚSVRK, Štefánikova trieda 69.  

 

Pohovory na pozície koordinátorov práce s rodinou pre oblasť Humenné a Michalovce

16.12.2019 Termín pohovoru na pozíciu koordinátor práce s rodinou v rámci regiónov Michalovce a Humenné je 07.01.2020 (utorok). O 9:00 hod región Michalovce a o 11:00 hod región Humenné. Pohovory pre oba regióny sa budú konať na jednom mieste: v Regionálnej kancelárii na adrese Sama Chalupku 18, Michalovce.

 

Informácia k dodaniu didakticko-materiálnych balíčkov do materských škôl

16.12.2019 Každá materská škola zapojená do NP PRIM bude mať k dispozícii didakticko-materiálne balíčky (kognitívny - didaktický, socializačný a hygienický), ktorých účelom je adresná pomoc materskej škole prekonávať bariéry účasti detí z MRK. Predpokladaný termín dodania didakticko-materiálnych balíčkov do materských škôl je apríl 2020. Podrobnejšie informácie v prílohe (PDF, 267 kB).

  

Oznámenie o zmene na pozíciách regionálnych koordinátorov pre oblasť Košice a Rimavskej Soboty

10.12.2019  Od 15. 11.2019 na pozícii regionálneho koordinátora pre región Košice pôsobí Mgr. Martina Ferencz (+421 918  657 528, 4FQ.RGS4I@JQ3YLYO.S3GKLS4@). Pre región Rimavskej Soboty od 01.12.2019 ako regionálny koordinátor pôsobí Ing. Róbert Farkaš (+421 918  654 245, 4FQ.RGS4I@vvvLOASTLSO@).

 

Výzva na nových koordinátorov práce s rodinouv  28 obciach-termín predĺžený

25.11.2019→12.12.2019 Od januára 2020 bude v NP PRIM posilnená práca s rodinou vo vybraných mestách a obciach, kde doteraz snebola spustená v lnom rozsahu. Uzavierka žiadostí o obsadenie pracovnej pozície koordinátor práce s rodinou (Dohoda o pracovnej činnosti, max. 10 hod./týždenne) je 16.12. 2019. Výzva obsahuje zoznam obcí. Vzhľadom na personálne zmeny na niektorých pozíciách regionálnych koordinátorov prosíme záujemcov o preposlanie žiadosti na nové kontakty (uvedené vyššie).

 

Menej podkladov z obcí - výsledok elektronizácia procesov na MV SR

25.11.2019  Vzhľadom na spustenie povinného elektronického predkladania podkladov k žiadostiam o platbu sa ruší povinnosť predkladať dokumentáciu k refundácii mzdy zamestnancov v dvoch origináloch (overených kópiách). Oficiálne bude táto zmena zapracovaná aj do pripravovaného Sprievodcu pre užívateľov programu. Obce a mestá už môžu najbližšie podklady zasielať len v jednom origináli.

 

Viac ako 3400 rómskych detí v materských školách v NP PRIM

12.11.2019  V školskom roku 2019/2020 je v materských školách v obciach a mestách zapojených do projektu NP PRIM zapísaných 7150 detí. Z tohto počtu je 3427 detí z MRK. Okrem tradičného tímu učiteliek sa im venuje 144 asistentov učiteľa a 101 odborných zamestnancov,  najmä školských špeciálnych pedagógov. Cieľom zapojenia ďalších zamestnancov do MŠ je pomôcť s adaptáciou detí  a rozvíjať také oblasti, v ktorých rómske deti (ale aj nerómske deti v MŠ s podobnými deficitmi) zaostávajú (napr. rozvoj reči, jazyka, komunikácie, matematických a iných schopností). Ide najmä o stimulačné programy podľa inovatívnej metodológie pre deti od 3 do 6 rokov. Podľa výsledkov našich meraní na základe depistážnej orientačnej diagnostiky a následnej stimulácie predstavovala celková úspešnosť detí materských škôl 74%.

 

Usmernenie k určovaniu dieťaťa zo SZP v depistáži

31.10.2019 Ak prostredie,  z ktorého dieťa pochádza spĺňa určité kritériá, považujeme ho za dieťa zo SZP a nie je potrebné vyšetrenie v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, alebo potvrdenie z ÚPSVaR o hmotnej núdzi. V projektovom jazyku dieťa zo SZP = dieťa z MRK. Usmernenie k určovaniu dieťaťa zo SZP pre potreby vstupnej a výstupnej depistáže vykonávanej odbornými zamestnancami sa nachádza aj v časti Pre materské školy spolu s ďalšími dôležitými dokumentmi.

 

Usmernenie k vstupnej depistáži a stimulačnému programu

12.09.2019  V priebehu septembra 2019 budú odbornými zamestnancami MŠ realizované vstupné depistáže 3-4  a 5-6 ročných detí. Odborní zamestnanci MŠ pracujú s príslušnými depistážno-stimulačnými nástrojmi (Manuál k depistáži pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia - INOVOVANÁ ČASŤ, 2018, MANUÁL K STIMULAČNÉMU PROGRAMU pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia - INOVOVANÁ ČASŤ 2018, Depistážno-stimulačný program pre 3-4 ročné deti v materskej škole, 2019 ). Spracovanú sumarizačnú tabuľku zašle odborný zamestnanec  e-mailom na adresu príslušného regionálneho koordinátora najneskôr do 25.10.2019. V mesiaci máj 2020 bude potrebné zrealizovať aj výstupnú depistáž u  tých istých detí, ktoré boli diagnostikované v septembri 2019 a následne stimulované v MŠ. V Usmernení k vstupnej depistáži nájdu odborní zamestnanci informácie o termínoch, postupoch, označovaní dokumentov ako aj niektoré informácie k bodovaniu. V časti Pre materské školy sú zverejnené súvisiace dokumenty ako záznamový hárok a podklady k nastaveniu stimulačného programu pre 3-4 a 5-6 ročné deti.

 

Usmernenie k autoevalvačnému nástroju

12.09.2019  Autoevalvácia alebo sebahodnotenie materskej školy je súčasťou aktivít NP PRIM. Je vytváraná súborom nástrojov, ktoré pomôžu materskej škole vytvoriť si obraz o tom, kde sa nachádza a kam chce smerovať v podpore vytvárania proinkluzívneho vzdelávacieho prostredia pre všetkých, ktorí sú súčasťou školskej komunity. Pre školské tímy sme preto vytvorili autoevalvačný nástroj, ktorý je súčasťou Metodickej príručky inkluzívneho predprimárneho vzdelávania. Usmernenie k autoevalvačnému nástroju sumarizuje postupy a termíny, súvisiace so zberom výsledov pre potreby NP PRIM.  

 

Prehlásenie o počte detí z MRK prijatých do MŠ na školský rok 2019 -2020

05.09.2019  Obce a mestá zapojené do NP PRIM nahlasujú stavy v počtoch detí z MRK prijatých do materských škôl k termínu 15.09.2019. Je to jedna z podmienok zmluvy o spolupráci (bod 4.3.), ktorá potvrdzuje oprávnenosť konkrétneho počtu zamestnancov financovaných z OP ĽZ. Prehlásenie je potrebné zaslať na predpripravenom formulári  najneskôr do 20.09.2019.

 

Finálna verzia Depistážno - stimulačného programu pre 3 - 4 ročné deti a aktualizovaná Metodická príručka inkluzívneho predprimárneho vzdelávania

28.08.2019 Záujemci najdu na tejto stránke finálnu verziu Depistážno-stimulačného programu pre 3 - 4 ročné deti. Po konzultáciách s pedagogickými zamestancami v máji a júni 2019 bola upravená aj Metodická príručka inkluzívneho predprimárneho vzdelávania.

 

Septembrové termíny Metodicko-inštruktážnych workshopov pre inkluzívne tímy v materských školách

23.08.2019 Po vstupe ďalších materských škôl do NP PRIM je pripravená ďalšia séria workshopov v termínoch:

 • 9. - 10.9. 2019    Poprad, hotel Poprad, Partizánska 677/17
 • 10. - 11.9. 2019 Prešov, Hotel ALFA, Dukelská 70, 087 01 Giraltovce
 • 12.9. 2019           Prešov, Hotel ALFA, Dukelská 70, 087 01 Giraltovce
 • 12. - 13.9. 2019 Michalovce, Hotel Družba, Jána Hollého 698/1
 • 16. - 17.9. 2019 Nitra, Agroinštitút Nitra, Akademická 4 

 

Spúšťa sa kontinuálne vzdelávanie k inovatívnym metódam v inkluzívnej predprimárnej edukácii

07.08.2019 Vzdelávanie zabezpečuje: ŠKOLA PLUS s.r.o v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu „Špecifiká nového štátneho vzdelávacieho programu predprimárneho vzdelávania pre materské školy“. Termíny augustových stretnutí:

 • 19.-20.08.2019 Hotel ALFA, Dukelská 70, 087 01 Giraltovce
 • 20.- 21.08 2019 Hotel ALFA, Dukelská 70, 087 01 Giraltovce
 • 21.-22.08.2019 Hotel ALFA, Dukelská 70, 087 01 Giraltovce
 • 22.-23.8. 2019 Hotel Zemplín, M.R. Štefánika 861/220, 075 01 Trebišov

Tematický plán  (PDF, 411 kB)Vzdelávanie je pre zamestnancov/kyne materských škôl v rámci NP PRIM povinné. Vzdelávanie pozostáva z piatich 2-dňových prezenčných stretnutí študijnej skupiny a 30 hodín dištančnej formy vzdelávania. Kontakt: PaedDr. Alica Dragulová, PhD., tel.: +421 918 675 106. e-mail: TA.4HLK3YQ@S1FRHISLPSQGRS@

  

Vzdelávacie podujatia NP PRIM v júli až septembri 2019

30.07.2019Od 16.07. do 17.09. sa uskutoční 10 vzdelávacích podujatí pre zamestnancov NP PRIM (ale aj pre ďalších záujemcov po konzultácií obsadenosti zriadení). Metodicko-inštruktážne workshopy a Individuálne a a skupinové konzutlácie sa budú konať v Poprade, Michalovciach, Giraltovciach a Nitre. Informácie k podujatiam nájdete v časti Vzdelávacie podujatia. 

 

Zmena Sprievodcu pre užívateľov od 1.7.2019 prináša niekoľko zjednodušení pre administráciu

27.06.2019 Od 1. júla 2019 vstupuje do platnosti úprava Sprievodcu pre užívateľov (obce a mestá). Sprievodca ošetruje prechod zamestnancov z NP ŠOV do NP PRIM (kontinuálne pracovné miesta), Žiadosť o refundáciu mzdy vo formáte excel (veríme v odstránenie sčítacích chýb) a zjemňuje požiadavky na dokumentáciu z obcí po ukončení mesiaca. Sprievodcu je možné nájsť v časti  Základné dokumenty.  

 

Usmernenie pre inkluzívne tímy v materských školách k činnostiam v letných mesiacoch 2019

25.06.2019 Leto 2019 je napriek dovolenkovému obdobiu a uzáveru niektorých materských škôl plné výziev spojených s realizáciou NP PRIM. V Usmernení sa pripomína potreba dokončenia  zberu podkladov ku kartám účastníkov, komplexnejšieho a detailnejšieho monitoringu aktivít pre prácu s rodinou a spustenie tzv. "veľkého" vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov (80 hod.) zamestnaných v NP PRIM. Asistenti učiteľov, odborní zamestnanci a ostatní zamestnaci spolu s koordinátorkou inkluzívneho vzdelávania využijú letné mesiace na finalizáciu autoevalvačných správ o inkluzivite MŠ a akčný plán zmeny v tejto oblasti.

 

Pracovné príležitosti v NP PRIM

20.06.2019 Dovoľujeme si upozorniť, že v časti Pracovné príležitosti v NP PRIM sú otvorené nové pozície vo Vaľkovni, Giraltovciach  a v Doľanoch. V letných mesiacoch budú otvorené výberové konania na pozície regionálnych koordinátorov pre oblasti Svidník a Rimavská Sobota pre NP PRIM.

 

Príprava na vstup materských škôl zapojených do NP Škola otvorená všetkým

24.05.2019  Obce a mestá, ktoré sú do 31.08.2019 zapojené do NP ŠOV (MŠVVaŠ SR) môžu začať s prípravou na vstup do NP PRIM. Tie obce, ktoré sa prihlásili už v roku 2018, ale nespĺňali základnú podmienku t.j. už boli v jednom projekte zapojené, nemusia zasielať prílohy (ich platnosť je neobmedzená, navyše sú všetky doklady overované v dostupných registroch). Podmienkou je zaslanie Žiadosti o zapojenie sa do NP PRIM (časť Ako sa zapojiť) s pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu obce/mesta.  V prípade, že prišlo k zmene štatutárneho zástupcu, obec/mesto zasiela aj nový podpisový vzor (Príloha č. 7). Po zaslaní žiadosti a kontrole údajov bude pripravená zmluva na podpisy na obidvoch stranách. Očakáva sa, že obdobie do 2.09.2019, kedy môžu oficiálne začať čerpať financie z NP PRIM využijú mestá/obce na zabezpečenie výberových konaní na pozície asistent učiteľa a odborný zamestnanec v materskej škole.

 

Depistážno-stimulačný program pre 3 - 4 ročné deti v materskej škole (pracovná verzia) je pripravený na využitie

20.05.2019 Čím skôr sa začne s dieťaťom pracovať v materskej škole na posilňovaní oblastí, v ktorých má deficity - tým skôr sa dá dosiahnúť úspech. Práca s mladšími ako 5 ročnými deťmi v materskej škole je výzvou v NP PRIM. Trojica autorov (pp. Klein, Šilonová, Šinková) pripravili manuál Depistážno-stimulačného programu pre 3- 4 ročné deti. Na vzdelávacích aktivitách NP PRIM odstávajú odborní zamestnanci (ale aj ďalšie osoby zapojené do predprimárnej edukácie) bližšie informácie, inštruktáž a školenie k dokumentu. Pre účely testovania je pripravená pracovná verzia dokumentu. 

 

Zverejnená výzva na poskytovateľa vzdelávania k inovatívnym metódam v predprimárnej edukácii

24.04.2019   Akreditované vzdelávanie pre cca. 300 frekventantov do konca roku 2020 podporí nárast komptencií pedagogických aj odborných zamestnancov v témach ako 

 • aplikačné nástroje inkluzívnych tímov zamerané na skvalitnenie procesov budovania inkluzívneho prostredia,
 • techniky, depistáže a postupy v zložkách odbornej činnosti (poradenské, terapeutické, preventívne, rehabilitačné, konzultačné) zamerané na rodiny, ktoré žijú v sociálne znevýhodnenom prostredí,
 • portfólio edukačných a hrových aktivít pre jednotlivé vzdelávacie oblasti inkluzívneho školského vzdelávacieho programu v MŠ a pod.

Viac o výzve na poskytovateľa na príslušnej stránke MV SR. Výzva je otvorená do 3. mája 2019.

 

Mikro-regionálne stretnutia v NP PRIM

24.04.2019. Informačné, poradenské a konzultačné stretnutia zamestnancov materských škôl, resp. členov inkluzívnych tímov sa konajú v termíne 25. – 30. apríl 2019. Obsahom stretnutí sú prezentácie a praktické ukážky modelových situácií a ich riešení súvisiacich s vytváraním inkluzívneho prostredia získaných v priebehu projektu, informačné vstupy na rôzne témy podporujúce inklúziu cieľových skupín, expertné poradenstvo a konzultácie pre všetky cieľové skupiny podľa aktuálnych potrieb, informácie o komplexnom pôsobení národných projektov „Take away“ balíka resp. iných aktuálnych možností a výziev OP ĽZ.

Aprílová séria stretnutí je zamerané predovšetkým na konzultácie, výmenu skúseností, informácií a podnetov k vytvorenej Metodickej príručke inkluzívneho predprimárneho vzdelávania, s prizvaním expertov NP PRIM.

Termíny a miesta Mikro-regionálnych stretnutí

 • 25. apríl 2019, Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves (8:00 – 12:15)
 • 25. apríl 2019, Veľká Lomnica, Materská škola Železničná 115 (13:00 – 17:15)
 • 26. apríl 2019, Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves (8:00 – 12:15)
 • 29. apríl 2019, Materská škola, MŠ P. O. Hviezdoslava 20, Levice (13:00 – 17:15)
 • 30. apríl 2019, Komunitné centrum, Bystré (12:00 – 16:15)

Stretnutia sú na pozvánky. Informácie u regionálnych koordinátorov (kontakty).

 

Pracovné stretnutie tímu NP PRIM 8.-10.4.2019

V termíne 8. -10.4.2019 sa koná pracovné stretnutie mimo Úradu, preto niektoré služby, na ktoré sú obce zvyknué v súvislsosti s NP PRIM budú vybavené až po skončení stretnutia t.j. 11. - 12.4.2019. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Aktualizovaný Sprievodca pre užívateľov NP PRIM od 26.3.2019

26.03.2019 Po prvých 6 mesiacoch skúseností z realizácie projektu NP PRIM si dovoľujeme upraviť Sprievodcu pre obce zapojené do NP PRIM. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí i.) možnosť zapojiť viac materských škôl v obci, ii.) zasielanie finančných podkladov v dvoch rovnopisoch, iii.) upravený výkaz práce pre Koordinátora inkluzívneho vzdelávania(KIV) ale aj pre odborných zamestnancov, ak pracujú na dohodu, iv.) odstupuje sa od schvaľovania výberu KIV (ak je to riaditeľ/ľka Materskej školy), v.) zverejnená informácia o práci s rodinou vi.) možnosť poveriť predkladaním Žiadosti a Menného zoznamu inú osobu ako štatutára a vi.) uprava niektorých príloh. 

 

Začínajú stretnutia skupiniek rodičov a detí

22.2.2019 Od marca sa v prvých 49 obciach zapojených do projektu začínajú stretnutia rodičov a detí, ktoré majú za cieľ podporiť neformálnym spôsobom plynulé zaradenie do systému vzdelávania. Expertky pre prácu s rodinou (p. Ďuríková a p. Wagnerová) pripravili metodickú príručku pre koordinátorov práce s rodinou. Koordinátori a koordinátorky sú spravidla ľudia z obcí, kde sa skupinky vytvárajú, ktorí sú špeciálne pripravovaní na túto pozíciu na Metodicko-inštruktážnych workshopoch. Jeden z nich sa bude konať 14. marca 2019 v Košiciach,

  

Odporučenie k používaniu kodov zdroja

12.02.2019 Odporúčame pripraviť vnútorný predpis na základe ktorého budú platby za NP PRIM jednoznačne identifikované a predkladané kontrole na mieste do desiatich rokov. Výdavky v NP PRIM odporúčame (analogicky k praxi MV SR) viesť pod kódom zdroja 3AC1 vo výške 85% z celkových výdavkov a pod kódom zdroja 3AC2 výdavky vo výške 15% z celkových výdavkov.

 

Usmernenie k dokumentácii pedagogických a odborných zamestnancov k zvýšeným platovým tarifám

12.02.2019 V súvislosti s Nariadením vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie upravených Oznámení o plate od 1.1.2019 spolu so Žiadosťou o finančnú náhradu osobných nákladov zamestnancov  pracujúcich v národnom projekte Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. ( NP PRIM) za mesiac január 2019. Prosíme o zaslanie príslušného dokumentu v dvoch kópiách (podpísaných a overených zodpovednou osobou za prípravu týchto podkladov).

 

Termíny Metodicko-inštruktážnych workshopov pre inkluzívne tímy v zapojených MŠ.

19.12.2018 Pre materské školy, ktoré sa zapájali do NP PRIM v priebehu novembra – decembra 2018 pripravujeme novú sériu metodicko-inštruktážnych workshopov, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch a miestach (maximálny počet oprávnených osôb na jednu skupinu je 20). K workshopom bude zasielaná osobitná pozvánka. USVRK hradí náklady na ubytovanie a stravu, vysielajúca obec pokrýva cestovné náklady. Súčasťou workshopov bude nácvik depistáží a expertné konzultácie pre odborných zamestnancov.

 • 17.-18.1.2019 Michalovce
 • 24.-25.1.2019 Spišská Nová Ves
 • 28.-29.1.2019 Košice
 • 28.-29.1.2019 Nitra

  

Infografika: refundácia mzdy asistenta a odborného zamestnanca

11.10.2018 Ktoré zložky mzdy je možné refundovať v rámci NP PRIM? K tomu jednoduchá INFOGRAFIKA. (PDF, 263 kB)

 

Výzva na pozíciu lektor inštruktážnych workshopov

1.10.2018  Každá materská škola a jej inkluzívny tím absolvuje inštruktážny wokrkshop v úvode projektu. ÚSVRK preto pripravilo výzvu na obsadenie pozície lektora pre tieto workshopy. Mnimálne predpoklady a kritéria na pozíciu lektor definuje Vyzvanie: vysokoškolské vzdelanie II stupňa v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch; skúsenosti v oblasti inkluzívneho vzdelávania, skúsenosti v oblasti vzdelávania a výchovy so žiakmi pochádzajúcimi z MRK (min. 5 rokov), praktické skúsenosti s výchovno-vzdelávacím procesom (min. 5 rokov). Hľadáme lektorov so špecilizáciami: I. – depistáž a stimulačný program v materskej škole, II. – inkluzívne predškolské vzdelávanie, neformálne vzdelávanie a práca s rodinou. Ide o prácu na dohodu, hodinová mzda je 12,00 eur vrátane povinných odvodov. Predbežný záujem o túto pozíciu môžu záujemcovia vyjadriť prostredníctvom mailu na TA.13G4@A4D3@  do 18.10.2018.

 

Do NP PRIM sa prihlásilo viac ako 100 obcí a miest

10.10.2018 Z možných 150 miest a obcí, zradených do zoznamu oprávnených užívateľov, využilo túto možnosť 110 obcí. Päť miest (Spišská Nová Ves, Medzilaborce, Gelnica,Veľké Kapušany a Sabinov) zapájajú do NP PRIM po dve materské školy. Niektoré obce, ktoré sa nachádzajú v zozname, ešte nemajú zrekonštuované alebo vystavané materské školy a z kapacitných dôvodov zatiaľ nevstupujú do projektu. Ostáva otvorená účasť 10 obcí a miest, kde materská škola je súčasťou samostatného subjektu ZŠ s MŠ a ZŠ je zapojená do Národného projektu Škola otvorená všetkým

 

Dlhodobo otvorená výzva na predkladanie žiadostí o účasť v NP PRIM.

Obce a mestá, ktoré sú oprávnenými užívateľmi NP PRIM, a ktoré nestihli podať žiadosť o účasť v NP PRIM, sa môžu zapojiť do NP PRIM priebežne. Výzva na zapojenie sa jedlhodobo otvorená.

 

Výzva na koordinátorov práce s rodinou do 150-tky obcí.

V každej obci, zapojenej do NP PRIM, bude pôsobiť koordinátor/ka práce s rodinou. Títo spolupracovníci (zamestnanci MV SR) budú viesť pravidelné stretnutia aspoň raz týždenne s deťmi a ich rodinami (maximálne 20 osôb). Cieľovou skupinou sú prioritne rodiny s deťmi vo veku do 6 rokov, ktoré z rôznych dôvodov nenavštevujú materskú školu. Koordinátori budú pracovať na dohodu o pracovnej činnosti, max. 10 hodín týždenne, podľa ročného plánu činnosti, v ktorom budú zaškolení a pripravení v spolupráci s expertmi. Cieľom práce s rodinou je motivovať rodiny z MRK k rozvinutiu funkčnej spolupráce s MŠ, neskôr so ZŠ a prekonávať bariéry, s ktorými sa stretávajú deti, rodina a školská komunita. V časti Pracovné príležitosti v NP PRIM nájdete okrem výzvy aj ďalšie informácie o výberovom konaní. Uzavierka je  14. decembra 2018. Viac informácií poskytnú aj regionálni koordinátori (pozri Kontakty).

 

Infosemináre k NP PRIM v regiónoch Slovenska

Aktualizácia – infosemináre. ÚSVRK realizuje v termíne 13. – 17. august 2018 štyri informačné semináre v regiónoch Slovenska. Infosemináre sa budú konať v mestách: Poprad (13.august), Prešov (14. august), Košice (16. august), Nitra (17. august). Na semináre sú srdečne pozvaní registrovaní účastníci, najmä štatutárni zástupcovia obcí (spolu s osobami zodpovednými za finančné otázky) a zástupcovia zapojených materských škôl.

 

Národný projekt pre materské školy otvorený

13.7. 2018 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity otvára možnosť zapojiť sa do národného projektu NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. – NP PRIM. Projekt je otvorený pre 150 obcí určených v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Informácie o postupe pri zapájaní sa do projektu nájdu záujemcovia v časti Ako sa zapojiť do NP PRIM