Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. október 2022, piatok
 

Odhlásenie vozidla do cudziny

Odhlásenie vozidla do cudziny je možné vykonať týmto spôsobom:

 1. odhlásenie evidovaného vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I,
 2. odhlásenie evidovaného vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I.

Taktiež je možné vykonať odhlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do cudziny, t.j. novozakúpeného vozidla od autorizovaného predajcu nových vozidiel, ktoré ešte nebolo evidované v Slovenskej republike ani v inom štáte. Orgán Policajného zboru však nevykoná odhlásenie vozidla do cudziny, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel Slovenskej republiky alebo z evidencie vozidiel iného štátu.

Pri odhlásení vozidla do cudziny je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:  

POZOR ZMENA! 
Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel
a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla, 
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • tabuľky s evidenčným číslom; ak bola tabuľka s evidenčným číslom stratená alebo odcudzená, čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení TEČ, alebo doklad o oznámení takejto udalosti na útvare PZ
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,
 • potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia "spôsobilé" alebo "dočasne spôsobilé" nie starší ako 15 dní, ak sú údaje na identifikátoroch vozidla čitateľné a bezpečne určiteľné

UPOZORNENIE! Odborný posudok o kontrole originality vozidla sa pri odhlásení vozidla do cudziny nevyžaduje:
1) ak sa pri vývoze vozidla do cudziny nemení držiteľ vozidla (súčasný držiteľ evidovaný v SR sa "presťahuje" do cudziny),
2) ak sa do cudziny odhlasuje neevidované vozidlo (nové vozidlo zakúpené od výrobcu vozidiel, resp. autorizovaného predajcu vozidiel), no v tomto prípade sa podľa § 119 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vyžaduje pristavenie vozidla na dopravnom inšpektoráte a umožnenie porovnania údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II s údajmi priamo na vozidle.

Správne poplatky

 • odhlásenie vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I – 33 € za každú tabuľku s evidenčným číslom; t. j. poplatok zahŕňa aj vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I, 
 • odhlásenie vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I - 12 € – v tomto prípade je poplatok len za vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I,
 • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €. 

Na vydanie dokladu Osvedčenie o evidencii vozidla časť I bude doručené poštou do 30 dní od odhlásenia vozidla do cudziny.