Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2022, streda
 

NP PRIM II. v skratke

NP PRIM II. je pokračovaním projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. (NP PRIM I.). 

Ciele NP PRIM II:

 • vytváranie inkluzívneho prostredia v materskej škole (MŠ),
 • zlepšenie spolupráce s rodinami detí z MRK, ktoré navštevujú MŠ alebo sa ich deti pripravujú na vstup do MŠ.

 NP PRIM II. naďalej hradí mzdy

 • pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ (pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg a iní odborní zamestnanci) a koordinátorov inkluzívneho vzdelávania

 NP PRIM II. :

 • posilňuje spoluprácu s rodinami vytvorením novej nepedagogickej pozície v MŠ – rodičovský asistent a refundáciou jeho mzdy,  
 • rodičovský asistent pomáha deťom (ale aj ich rodinám) s adaptačným a socializačným procesom v MŠ a i.
 • časť dňa rodičovský asistent pracuje priamo s rodinami detí  v ich prirodzenom, domácom prostredí, čo sa osvedčilo v NP PRIM I. počas činnosti koordinátorov práce s rodinou.

V MŠ je možné mať až troch pedagogických asistentov, spravidla jedného odborného zamestnanca (najčastejšie školského špeciálneho pedagóga alebo školského psychológa), jedného rodičovského asistenta a koordinátora inkluzívneho vzdelávania. Prioritou je udržanie pracovných miest, ktoré vznikli počas NP PRIM I.

NP PRIM II. pokračuje v preferenčnom zamestnávaní Rómok a Rómov v nepedagogických, pedagogických a odborných profesiách.

NP PRIM II. pokračuje v aktivitách v už zapojených obciach a MŠ, ambíciou je získať pre spoluprácu ďalších 29 MŠ zo 150 obcí a miest, ktoré sú oprávnenými užívateľmi národných projektov ÚSVRK.

Výhody pre materské školy zapojené do PRIM II.:

 • vytvorený stabilný inkluzívny tím a financovanie miezd zamestnancov (pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec, rodičovský asistent);
 • metodická a odborná podpora zo strany MV SR/ÚSVRK a koordinovaný prístup zabezpečovaný na úrovni školy prostredníctvom koordinátoriek inkluzívneho vzdelávania;
 • ponuka vzdelávacích podujatí zameraných na výmenu praxe, zdieľanie skúseností a inkluzívne vzdelávanie (vrátane práce s celými školskými tímami priamo na pracovisku i mimo neho);
 • možnosť priameho využitia finančných prostriedkov na úhradu nákladov súvisiacich s didaktickými, socializačnými a hygienickými pomôckami podľa potreby MŠ;
 • zlepšovanie podmienok MŠ a podpora vytvárania inkluzívneho vzdelávacieho prostredia prostredníctvom odbornej pomoci a poradenstva a realizáciou akčných plánov,
 • menej administratívnej záťaže pre pracovníkov MŠ, viac kvality v práci.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len ÚSVRK) ako prijímateľ národných projektov tzv. „Take away“ balíka podporuje prepájanie jednotlivých intervencií v sociálnej oblasti, v oblasti bývania a vzdelávania a kvalitu výkonu. Pridaná hodnota národných projektov je vo využívaní kapacít a intervencií zameraných na tú istú cieľovú skupinu. V prostredí jednej lokality/komunity je tak možné poskytnúť rodine intervencie v oblasti sociálnych služieb, služieb zamestnanosti, bývania, predprimárneho vzdelávania, výchovného poradenstva a i., pričom tieto profesie navzájom spolupracujú tak, aby pomoc bola komplexná, cielená a adresná. NP PRIM II. je súčasťou Take away balíka národných projektov.