Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 

Metodické dokumenty

Príručky pre žiadateľa:

 


Príručky k oprávnenosti výdavkov:


Príručky pre prijímateľa:


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

UPOZORNENIE:

Centrálny koordinačný orgán (CKO) vydal dňa 13.05.2021 Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania (Jednotná príručka). Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť verejného obstarávania a obstarávania. Jednotná príručka nadobúda účinnosť dňa 15.06.2021. Od nadobudnutia účinnosti Jednotnej príručky, t.j. od 15.06.2021, je Žiadateľ/Prijímateľ povinný postupovať v súlade s pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke.

 Najdôležitejšie zmeny a upozornenia v Príručke pre VO, verzia 5.1 (PDF, 237 kB)

Najdôležitejšie zmeny a upozornenia v Príručke pre VO verzia 5.2 - 25.01.2021 (DOCX, 17 kB)

Dôležité infromácie ohľadom verejného obstarávania (PDF, 186 kB)

UPOZORNENIE pre Prijímateľov k aktuálnemu spôsobu vyhodnotenia splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vo verejnom obstarávaní §32 ZVO (DOCX, 18 kB)

-

Vzorová dokumentácia k vybraným dokumentom k zadávaniu zákaziek na stavebné práce (PDF, 246 kB)- dátum vydania 21.07.2021

Príloha č. 1: Podlimitná zákazka k stavebným prácam - vzorová dokumentácia k vybraným dokumentom, verzia 1.0 (ZIP, 572 kB)

Príloha č. 2: Zákazka s nízkou hodnotou k stavebným prácam - vzorová dokumentácia k vybraným dokumentom, verzia 1.0 (ZIP, 464 kB)


Schémy štátnej pomoci:


 USMERNENIA


Vzor zmluvy o NFP:


Vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre prípady, keď poskytovateľ a prijímateľ sú tá istá osoba:


Rôzne: