Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Informácie o pokračovaní projektu NP KC

Informácia ohľadne národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza

 

Táto Informácia je určená pre Poskytovateľom služby, ktorí sú do 31. 10. 2019   zapojení do  národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK -I. Fáza, v záujme možnosti kontinuálneho prechodu z národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK -I. Fáza (ďalej len „NP KC“) do národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (ďalej len „NP KS MRK“).

Poskytovatelia služieb, ktorí sú do 31. 10. 2019  aktívne zapojení do  NP KC, v záujme kontinuálneho prechodu z NP KC  do NP KS MRK,  budú mať možnosť zapojenia sa do NP KS MRK bez potreby podávať pred uzavretím zmluvy o spolupráci žiadosť o zapojenie do NP KS MRK, pokiaľ budú spĺňať podmienky pre zapojenie sa do NP KS MRK.   

Pokiaľ Poskytovateľ služby nemá záujem zapojiť sa do NP KS MRK (druhej fázy NP KC), oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu e-mailom na adresu: TA.13G4@STA3S1LYA.S3GKLS4@.

 

POSKYTOVATELIA SLUŽIEB OPRÁVNENÍ ZAPOJIŤ SA KONTINUÁLNE DO NP KS MRK  (OPRÁVNENÍ UŽÍVATELIA)

a)    Registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb, podľa ustanovení § 62 až § 66 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách") zaregistrovaní ako poskytovatelia ambulantnej formy sociálnej služby Komunitné centrum (§ 24d zákona o sociálnych službách), ktorí

b)    sú do 31.10.2019  aktívne zapojení do národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK -I. Fáza

 

 POSKYTOVATELIA SLUŽIEB NEOPRÁVNENÍ ZAPOJIŤ SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU

a)       dlžníci na daniach;

b)      dlžníci poistného na zdravotnom poistení;

c)       dlžníci poistného na sociálnom poistení;

d)      Poskytovateľ služby, ktorý porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;

         e)      Poskytovateľ služby, voči ktorému je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, je v konkurze alebo v reštrukturalizácii (relevantné pre neziskové organizácie a občianske združenia, resp. neverejných poskytovateľov služieb);

f)        Poskytovateľ služby, nad ktorým je zavedená nútená správa (relevantné pre obce)[1].

 

U týchto Poskytovateľov služby MV SR/ÚSVRK vopred preverí splnenie podmienok pre zapojenie sa do NP KS MRK prostredníctvom overenia údajov a informácií v príslušných registroch[2].

 

Upozorňujeme Poskytovateľov služby, aby si včas  overili správnosť údajov  v príslušných registroch a v prípade nesprávnych údajov zabezpečili ich úpravu so skutočným stavom.

Poskytovateľom služby, ktorí sú do 31. 10. 2019   zapojení do  NP KC a  ktorí  splnili podmienky pre zapojenie do NP KS MRK,  MV SR/ÚSVRK pripraví návrh Zmluvy o spolupráci, ktorý  zašle Poskytovateľovi služby v troch rovnopisoch. Poskytovateľ služby po podpísaní Zmluvy o spolupráci štatutárnym orgánom (prípadne splnomocneným zástupcom), zašle dva rovnopisy Zmluvy o spolupráci MV SR/ÚSVRK, jeden rovnopis Zmluvy o spolupráci si ponechá. Zmluva o spolupráci nadobudne účinnosť 01. 11. 2019, čím sa zabezpečí kontinuálny prechod z NP KC do NP KS MRK.

 

HLAVNÁ AKTIVITA NP KS MRK

Hlavný cieľ projektu sa bude napĺňať prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity: 

Zvyšovanie adresnosti a komplexnosti služieb krízovej intervencie poskytovaných prostredníctvom vybraných sociálnych služieb a skvalitňovanie výkonu činnosti KC prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov ktorá bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:

1. revitalizácia metodických postupov, koordinácia a metodické riadenie,

2. podpora činnosti troch sociálnych služieb krízovej intervencie a realizácie komunitnej sociálnej práce,

3. budovanie kapacít a rozvoj komunitnej sociálnej práce,

4. monitorovanie aktivít projektu.

 

 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB (OPRÁVNENÝM UŽÍVATEĽOM) V RÁMCI NP KS MRK                        

MV SR/ÚSVRK bude poskytovať Poskytovateľovi služieb zapojenému  do NP KS MRK  finančné prostriedky na výkon práce odborného pracovníka – garanta, odborného pracovníka a asistenta odborného pracovníka, a finančné prostriedky na ostatné výdavky (na prácu s cieľovou skupinou). 

Počet zamestnancov Poskytovateľa

Odborný pracovník -  garant

Odborný pracovník

Asistent odborného pracovníka

3

1

1

1

NP KS MRK dochádza k zmene názvu pracovných pozícii ako aj zmene požadovaných kvalifikačných predpokladov na uvedené pracovné pozície. Nové  kvalifikačné predpoklady a požadované vzdelania na pozície v rámci NP KS MRK tvoria prílohu tohto oznámenia.

 

FINANCOVANIE POSKYTOVATEĽA SLUŽBY

Finančné prostriedky Poskytovateľom služby zapojeným do NP KS MRK bude MV SR/ÚSVRK poskytovať refundáciou nákladov prostredníctvom dvoch typov  finančných transferov.

1.  refundáciu finančných prostriedkov – skutočných mzdových nákladov na zamestnancov Poskytovateľa služby,

2. nákladov na ostatné výdavky poskytovateľa služby - materiál pre prácu s cieľovou skupinou a kancelárske potreby v sume 100,00/mesačne.

 

 V NP bude uplatnené priame vykazovanie nákladov poskytovateľa služby pre oba typy transferov.

 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ K NP KS MRK  

 V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP KS MRK, resp. s podmienkami zapojenia sa Poskytovateľa sociálnej služby do tohto projektu, je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: TA.13G4@STA3S1LYA.S3GKLS4@

telefón: +421 2 509 44 961

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2

812 72 Bratislava

 

Prílohy:

Nové  kvalifikačné predpoklady a požadované vzdelania na pozície v rámci NP KC MRK (PDF, 335 kB)[1] Obec, nad ktorou je zavedená nútená správa, môže byť zapojená do NP KS MRK, za podmienky, že spolu so žiadosťou o zapojenie a potom kedykoľvek na požiadanie MV SR/ÚSVRK, predloží:

-  kópiu rozhodnutia Ministerstva financií SR o zavedení nútenej správy (podľa § 19 ods. 10 zákona č. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)  a o vymenovaní núteného správcu (podľa § 19 ods. 13 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),

- písomný súhlas núteného správcu s uzavretím zmluvy o spolupráci pre NP KS MRK a s použitím peňažných prostriedkov obce na úhradu záväzkov obce vyplývajúcich s pracovno-právnych vzťahov uzavretých so zamestnancami v rámci NP KS MRK, resp. súvisiacich s týmito vzťahmi (súhlas núteného správcu podľa § 19 ods. 18 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),

- prípadne ďalšie dokumenty požadované MV SR/ÚSVRK (napr. výpis z osobitného účtu nútenej správy, stav hospodárenia obce, program konsolidácie rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov,  aktuálny  krízový rozpočet). 

[2] - Informačný zoznam daňových dlžníkov vedený Finančnou správou SR verejne dostupný v elektronickej podobe na https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a)

  https://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html;

- http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov;

- https://www.union.sk/zoznam-dlznikov

  http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s

    http://www.safework.gov.sk/register/

   http://reg.ip.gov.sk/register/