Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2021, štvrtok
 

Ferdinand Martinengo

Prísaha  |  Krátka história  |  Štruktúra KR HaZZ v Bratislave  |  Kontaktypriekopník telesnej výchovy, humanista, pedagóg, šermiar, športovec, záchranár, zakladateľ a prvý veliteľ bratislavského Dobrovoľného hasičského spolku.
* 4.03.1821 Záhreb                                                  + 28.02.1895 Bratislava

Vzdelanie

1837 diplom majstra šermu, Budapešť

Životopis

Veľkú časť svojho života od polovice 19. storočia zasvätil spoločenskému rozvoju Bratislavy. Rodák zo Záhrebu prišiel do Bratislavy v roku 1844 a založil tu súkromnú šermiarsku školu a veslársky klub. Školu navštevovali najmä bratislavskí študenti. Tiež bol zakladateľom spolku Humanitas. Jeho myšlienky a činy výrazne ovplyvnili rozvoj spoločenského života nielen na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách Európy.

V roku 1863 inicioval spolu s budúcim starostom mesta Herichom Justim založenie telocvičného a hasičského spolku v Bratislave. Predsedom vytvoreného prípravného výboru sa stal Justi. Výbor vypracoval návrh stanov a podal žiadosť o potvrdenie založiť spolok. Uhorské kráľovské miestodržiteľstvo ju však 14. 1. 1864 zamietlo, a tak 28. 6. 1864 podal odvolanie proti odmietavému rozhodnutiu miestodržiteľstva. Keďže 13. 7. 1864 bolo zamietnuté aj odvolanie, rozhodli sa členovia prípravného výboru vyčkať na príhodnejšie obdobie a zatiaľ len "zbierať peniaze a z času na čas sa stretnúť".

O niekoľko rokov neskôr, po zhromaždení zakladateľov 30. 11. 1867, prípravný výbor predostrel ministerstvu vnútra vo Viedni nový návrh stanov. V polovici decembra 1867 ministerstvo Rakúsko-Uhorskej vlády schválilo stanovy a spolok mohol začať činnosť. Schválenie stanov spolku pod číslom 6613 z 15. 12. 1867 sa tradične pripomína ako vznik najstaršieho Dobrovoľného hasičského zboru v Bratislave. Za prítomnosti 369 zakladajúcich členov sa konalo 23. 2. 1868 na radnici ustanovujúce valné zhromaždenie spolku. Prvým veliteľom v hodnosti kapitána sa stal Ferdinand Martinengo. Členskú základňu tvorili občania všetkých vrstiev bez ohľadu národnosti.

Pod vedením F. Martinengu a mešťanostu H. Justa nastúpili do oddielov dobrovoľní hasiči a k nim prešla aj značná časť hasičského náradia od židovských hasičov. V prvej polovici 19. storočia nastala výrazná zmena v oblasti remeselnej výroby, ktorá zasiahla samotné základy dovtedajšej organizácie požiarnej ochrany. Podľa cisárskeho patentu z roku 1857 stratili právo udeľovať licencie a rok 1872 priniesol ich definitívny koniec aj po formálnej stránke. Požiarna ochrana sa preto začala budovať na inom, a to na spolkovom základe a jej vykonávateľom sa stal dobrovoľný hasičský zbor. Prvý krst ohňom zažili členovia zboru pri hasení požiaru hospodárskych objektov hostinca K uhorskej královne, ktorý vznikol 21. júna 1868.

Na jeho počesť Slávia STU Bratislava usporadúva každoročne memoriál F. Martinenga v šerme

Aktivity, pôsobenie

1844 založil v Bratislave prvú telocvičňu a šermiarsku školu v Uhorsku ako súkromný ústav, v ktorom sa vyučoval telocvik (tzv. turnérsky) a šerm
1846 pôsobil ako učiteľ telocviku a taliančiny
1862 podieľal sa na založení veslárskeho klubu
1867 založil Dobrovoľný hasičský spolok
1867 - 68 prvý veliteľ novozaloženého bratislavské hasičského zboru
1880 jeden zo zakladajúcich členov telocvičného spolku Pozsonyi Torna Egyelet
zakladateľ spolku Humanitas na podporu chudobných študentov bez rozdielu náboženstva


Spoločnosť Ferdinanda Martinenga

V duchu ideálov vlastných Ferdinandovi Martinengovi a pod záštitou vtedajšieho primátora Bratislavy Petra Kresánka vzniklo 4. 3. 1998 v Bratislave občianske združenie nesúce názov Spoločnosť Ferdinanda Martinenga (SFM). Za cieľ si dala zastrešovať rozvoj umeleckých remesiel v kontexte európskeho a svetového remesla, pomoc zdravotne postihnutým, propagáciu Slovenska a Bratislavy v zahraničí, podporu humánnosti požiarnictva a záchranárstva, ale aj podporu športu vrátane vrcholového pre všetkých a vytváranie priestoru pre tvorbu a prezentáciu umelcov. Hlavný zámer pôsobenia SFM je podpora aktivít, ktoré pomáhajú dotvárať a rozvíjať humanistické tradície európskeho kultúrneho dedičstva. Pri napĺňaní tohto zámeru spoločnosť pomáha zdravotne postihnutým občanom vrátane športovcov organizovaním zbierok a získavaním sponzorských darov, je členom správnej rady účtu Slovensko bez bariér, usiluje sa o znovu vzkriesenie spoločenského uznania hasičského a záchranárskeho hnutia, podporuje vznik nových umeleckých diel, iniciuje vznik spoločenských a športových podujatí, vytvára priestor pre zachovanie a rozvoj umeleckých remesiel a oceňuje významné osobnosti udelením zlatej pamätnej medaily "Posolstvo zjednotenej Európy"


Tento životopis bol prevzatý z internetového portálu Osobnosti.sk
(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.
Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; www.mv.gov.sk; spracovala Viola Tóthová