Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru - 2. fáza

 O Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra

Kód ITMS: - 311071A131
Termín realizácie projektu:  07/2014 - 05/2017
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum vyhlásenia výzvy: 01. 12. 2015
Výška NFP:  10 781 149,17 €
Dátum podpisu zmluvy o NFP: 01.03. 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP: 07.12.2016
Dodatok č. 2 k zmluve o NFP: 05.04.2017
Miesto realizácie projektu: celá SR
Dodávateľ: SAP Slovensko, s. r. o., Ericsson Slovakia s. r. o., MICROCOMP - Computersystém s. r. o.


Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 na www.opii.gov.sk
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ:
7.3
: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Popis projektu:

Projekt Elektronické služby MV SR na úseku Policajného zboru vytvorí predpoklady pre začlenenie operačných stredísk Policajného zboru do poskytovania elektronických služieb občanom. Moderné komunikačné prostredie pre interakciu medzi občanom a Policajným zborom zlepší dostupnosť informácií zo sektora Ministerstva vnútra a štatistických informácií o činnosti Polície pre širokú verejnosť.

V súčasnosti chýba práve možnosť komunikácie s Policajným zborom prostredníctvom mobilných aplikácií či webových služieb automatizovaným spôsobom. Používatelia e-služieb budú mať možnosť získať štatistické údaje o činnosti polície s možnosťou exportu zvolených dát či ich zobrazenia na mape. K dispozícii budú aj základné informácie o nehodách, vrátane detailov /miesto nehody, forma účasti v nehode a pod/.

Výsledky a dopady projektu:

Riešenie bude zapadať do celkovej stratégie budovania eGovernmentu a napomáhať napĺňanie nasledovných cieľov:

  • Projekt Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru má zefektívniť procesy jednotlivých zložiek polície, minimalizovať prácnosť podporných činností (zaznamenávanie a zdieľanie informácií, dokumentačné činností) a umožniť príslušným pracovníkom a policajným hliadkam v teréne viac sa sústrediť na svoje poslanie – pomoc a ochrana obyvateľov Slovenskej republiky.
  • Zavedením plánovaných elektronických služieb informačných systémov MV SR bude možné výrazne skvalitniť a zefektívniť komunikáciu občanov s políciou, efektívnejšie koordinovať hliadky v teréne. Výsledkom bude efektívnejšia činnosť dopravnej polície, ktorá sa prejaví v zníženej nehodovosti, proaktívny prístup policajných zložiek a efektívnejšia interná kontrola. Pre občanov sa tak stane polícia viac transparentnou.
  • Z interného hľadiska výstupy projektu budú môcť využívať relevantné zložky MVSR pri riešení nahlásených udalostí, koordinácii hliadok v teréne alebo pri dopravných činnostiach. Hlavnými uvažovanými používateľmi na strane MVSR sú zložky poriadkovej a dopravnej polície ako aj iné zložky zodpovedné za internú kontrolu a vyššie uvedené činnosti.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít a prebratie diela bolo vykazované a dokladované k 9/2016.