Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2022, piatok
 

Často kladené otázky k verejnému obstarávaniu

27. 04. 2017

Otázka: V akom dokumente sú uvedené doplňujúce a vysvetľujúce pravidlá, povinnosti a informácie pre prijímateľa týkajúce sa uskutočnenia verejných obstarávaní v rámci projektov financovaných SO pre OP ĽZ?

Záväzným dokumentom, ktorý má metodicky viesť prijímateľa a napomáhať mu pri implementácii projektu spolufinancovaného z fondov EŠIF a ktorý obsahuje doplňujúce a vysvetľujúce pravidlá, povinnosti a informácie, s cieľom zníženia chybovosti, ako aj k zlepšenia vzájomnej komunikácie poskytovateľa a prijímateľa, je Príručka pre verejné obstarávanie.

Otázka: Na akej stránke zverejnil poskytovateľ Príručku pre verejné obstarávanie?

Príručka pre verejné obstarávanie je zverejnená na webovej stránke http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty.

Otázka: V akej forme predkladá prijímateľ dokumentáciu z verejného obstarávania poskytovateľovi?

Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania vo forme kópie originálu kompletnej dokumentácie v písomnej podobe, ktorá je pevne zviazaná a podpísaná štatutárnym zástupcom prijímateľa, resp. splnomocneným zástupcom v zmysle Zmluvy o NFP.

Časť dokumentácie (napr. ponuky uchádzačov) môže prijímateľ predložiť aj v elektronickej podobe (napr. na CD). Ak časť dokumentácie prijímateľ predkladá v elektronickej podobe, sprievodný list, čestné vyhlásenia a podpísanú zmluvu s dodávateľom predloží v listinnej podobe.

Pri vyhotovení kópie dokumentácie z verejného obstarávania prijímateľ použije nasledovný postup:

  1. Prijímateľ vyhotoví fotokópiu celej dokumentácie,
  2. Prijímateľ vyhotoví zoznam dokladov, ktoré predkladá na finančnú kontrolu VO,
  3. Prijímateľ vyhotoví čestné vyhlásenia podľa prílohy č. 9 a 10 Príručky pre verejné obstarávanie,
  4. Fotokópiu dokumentácie, zoznam predkladaných dokladov a čestné vyhlásenia následne prijímateľ pevne a nerozoberateľne spojí (napr. hrebeňová väzba v kombinácii so špagátom),
  5. Na prvej strane resp. v zozname dokladov štatutárny zástupca prijímateľa, resp. splnomocnený zástupca uvedie „Overené s originálom“ a pripojí svoj vlastnoručný podpis,
  6. V prípade rozsiahlej dokumentácie, resp. z dôvodu lepšej manipulácie prijímateľ dokumentáciu predkladá podľa predchádzajúcich viet v pevnej väzbe, avšak vo viacerých menších zväzkoch.

 

Otázka: Kto podpisuje za prijímateľa čestné vyhlásenia podľa prílohy č. 9 a 10 Príručky pre verejné obstarávanie?

Čestné vyhlásenie prijímateľa týkajúce sa konfliktu záujmov (príloha č. 9) podpisuje každá osoba zapojená do niektorej etapy postupov verejného obstarávania (príprava, vypracovanie, vykonávanie alebo ukončenie), alebo osoba ktorá má k danej etape prístup a osoba schvaľujúca uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom.

Čestné vyhlásenie o úplnosti a kompletnosti dokladov a o zhode s originálom dokumentácie z VO (príloha č. 10) podpisuje štatutárny orgán prijímateľa, alebo osoba splnomocnená na zastupovanie prijímateľa.

Otázka: Prijímateľ je povinný predložiť čestné vyhlásenie prijímateľa týkajúce sa konfliktu záujmov a čestné vyhlásenie o úplnosti a kompletnosti dokladov a o zhode s originálom dokumentácie z VO aj v prípade, ak predkladá poskytovateľovi doplnenie alebo vysvetlenie dokumentácie?

Ak prijímateľ predkladá poskytovateľovi doplnenie alebo vysvetlenie dokumentácie, predkladá iba čestné vyhlásenie o úplnosti a kompletnosti dokladov a o zhode s originálom dokumentácie z VO (príloha č. 10).

Otázka: Kde sa nachádza zoznam dokladov tvoriacich dokumentáciu z verejného obstarávania?

Demonštratívny výpočet dokladov tvoriacich dokumentáciu z verejného obstarávania sa nachádza v kapitole 2.5 Príručky pre verejné obstarávanie.

 

OSOBITNÁ PODMIENKA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

Otázka: Je prijímateľ povinný pri uskutočnení verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác uplatniť sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní? Kde nájde prijímateľ ustanovenia upravujúce tieto povinnosti prijímateľa?

Povinnosti prijímateľa týkajúce sa uplatnenia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní sú uvedené vo všeobecne záväzných podmienkach zmluvy o poskytnutí NFP (napr. v čl. 3.25), prípadne vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP.

 

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:

Otázka: Môže prijímateľ využiť pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky prieskum trhu, na základe ktorého určil výšku oprávnených výdavkov v rozpočte projektu?

Áno. Prijímateľ, ktorý stanovuje výšku výdavku v rozpočte projektu na základe prieskumu trhu, môže takýto prieskum trhu využiť ako podklad k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky za podmienky, že prieskum trhu bol uskutočnený najneskôr 3 mesiace pred začatím verejného obstarávania a obsahoval položky totožné s tými, ktoré sú uvedené aj v opise predmetu zákazky. Cieľom uvedenej podmienky je zabezpečiť aktuálnosť cien získaných prieskumom trhu.

Otázka: Môže prijímateľ využiť pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky na uskutočnenie stavebných prác stanovisko projektanta k rozpočtu stavebných prác?

Áno. Ako doklad preukazujúci stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je možné považovať projektantom aktualizovaný (aktualizovaný k času odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie), ocenený rozpočet stavebných prác, resp. vyjadrenie projektanta k aktuálnosti rozpočtu stavebných prác (aktualizovaný rozpočet, resp. vyjadrenie  projektanta musí byť parafované s uvedením dátumu a ošetrené úradnou pečiatkou projektanta).

 

Otázka: Povinnosť stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky platí aj pre zákazky s nízkou hodnotou?

Áno. Prijímateľ je povinný určiť predpokladanú hodnotu zákazky aj v prípade realizovania zákazky s nízkou hodnotou.

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Otázka: Je možné zahrnúť do jedného verejného obstarávania stavebné práce aj tovary typu interiérové/exteriérové vybavenie materskej škôlky, vybavenie kuchyne a pod.?

Nie. Len také tovary možno obstarávať spolu so stavebnými prácami, ktoré sú so stavebnými prácami neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok.

Otázka: Je Prijímateľ v prípade verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác povinný uplatniť sociálny aspekt?

Áno. Prijímateľ je v prípade verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác povinný uplatniť sociálny aspekt, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v čl. 3.25 všeobecne záväzných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

Otázka: Akú povinnosť ukladá Prijímateľovi zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov?

Zákon o verejnom obstarávaní v § 11 zavádza zákaz pre verejného obstarávateľa uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia (alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Otázka: Je správne vyplnenie testu bežnej dostupnosti dôležité?

Áno. Pozornosť je nevyhnutné venovať najmä zákazkám na dodávku tovarov a poskytnutia služieb, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 5 000 EUR bez DPH a nižšia ako 20 000 EUR bez DPH (horná hranica hodnoty zákaziek s nízkou hodnotou stanovená pre tovary a služby bežne dostupné na trhu) a stavebným prácam, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 5 000 EUR bez DPH a nižšia ako 70 000 EUR bez DPH (horná hranica hodnoty zákaziek s nízkou hodnotou stanovená pre stavebné práce iné ako bežne dostupné na trhu).

V prípade nesprávneho posúdenia bežnej dostupnosti predmetu zákazky sa môže stať, že prijímateľ na základe takejto nesprávnej úvahy pristúpi k realizácii zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní namiesto podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska.

Otázka: Je možné žiadať ako podmienku účasti v súťaži obraty uchádzačov?

Áno. Poskytovateľ upozorňuje prijímateľa na skutočnosť, že podľa § 38 ods. 6 ZVO výška obratu za hospodársky rok  nesmie presiahnuť

-          dvojnásobok predpokladanej hodnoty, ak je trvanie zmluvy rovnaké alebo kratšie ako 12 mesiacov,

-          dvojnásobok predpokladanej hodnoty vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak je trvanie zmluvy dlhšie ako 12 mesiacov

(napr.: trvanie zákazky 18 mesiacov, predpokladaná hodnota zákazky 150.000,- EUR; max. možná požadovaná výška obratov: 150.000,- EUR / 18 mesiacov * 12 mesiacov * 2 = obrat spolu za tri roky max. 199.999,99 EUR bez DPH)

Otázka: akým spôsobom zabezpečí Prijímateľ v prípade uskutočnenia podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska identifikáciu ceny každej položky, ktorá bola predmetom obstarávania?

V prípade, ak sa predmet zákazky skladá z viacerých položiek, poskytovateľ odporúča prijímateľom v osobitných podmienkach plnenia uvádzať požiadavku, podľa ktorej úspešný uchádzač je do X dní odo dňa zverejnenia zmluvy v centrálnom registri zmlúv povinný predložiť verejnému obstarávateľovi položkovitý rozpočet. Zároveň odporúčame obdobne postupovať aj za účelom zistenia čísla účtu úspešného uchádzača.

Otázka: v prípade uskutočnenia podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska je Prijímateľ (obec/mesto) povinný zverejniť zmluvu aj na vlastnej webovej stránke?

Áno, viac je uvedené v odpovedi na otázku č. 4 na stránke https://www.eks.sk//Stranka/OtazkyAOdpovede/Zmluva.

 

PROCES KONTROLY:

Otázka: Musí byť nadlimitné verejné obstarávanie pred jeho ukončením predložené na kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO)?

Povinnosť predložiť verejné obstarávanie na kontrolu ÚVO vo fáze pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (konkrétne § 169 ods. 2). Vzťahuje sa len na nadlimitné zákazky spolufinancované z fondov EÚ. Prijímateľ je  povinný nadlimitnú zákazku predložiť najprv na kontrolu poskytovateľovi. Žiadať o vykonanie kontroly zo strany ÚVO je prijímateľ povinný až na základe výzvy Poskytovateľa.

Otázka: Podlieha podlimitné verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác kontrole poskytovateľa pred vyhlásením?

Nie. Podlimitné verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác podlieha až tzv. druhej ex-ante kontrole poskytovateľa, t.j. kontrole pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po odoslaní oznámení o výsledku verejného obstarávania).

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]