Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2022, pondelok
 

Ako sa zapojiť do NP PRIM II.

Obce a mestá zapojené do NP PRIM I. pokračujú plynule do NP PRIM II. na základe podpisu novej zmluvy o spolupráci. MV SR/ÚSVRK zabezpečí kontrolu splnenia všetkých ostatných podmienok cez verejne dostupné registre.

Postup, akým sa môžu zapojiť nové obce a mestá, ktoré neboli zapojené v NP PRIM I. popisuje Oznámenie na predkladanie žiadostí  o zapojenie sa do NP PRIM  II. (PDF, 460 kB) a jeho prílohy. (ZIP, 603 kB) 

Obec alebo mesto, ktoré sa rozhodne zapojiť ďalšiu materskú školu a má podpísanú Zmluvu o spolupráci zašle len Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu (Príloha č.1 Oznámenia), ostatné prílohy sa nezasielajú. 

AKO VYBRAŤ MATERSKÚ ŠKOLU

O účasti MŠ v NP PRIM II. rozhodne obec. Je možné zapojiť aj viac materských škôl.

Pri výbere MŠ je dôležité brať do úvahy nasledujúce povinné kritériá:

 • MŠ musí mať minimálne 5 detí z MRK prijatých do MŠ a to najneskôr od začiatku školského roka nasledujúceho po uzavretí Zmluvy o spolupráci medzi prijímateľom NP a zapojenými obcami. Aktuálny počet detí z MRK sa týka školského roku 2020/2021.
 • MŠ nie je zapojená do iných národných alebo dopytovo-orientovaných projektov z EÚ zdrojov, ktoré vykonávajú rovnaké aktivitiy pre tú istú cieľovú skupinu tzn. zamestnávajú pedagogických asistentov alebo odborných zamestnancov,ktorí pracujú s deťmi z MRK v materských školách. 

POSTUP ZAPOJENIA SA V ŠIESTICH JEDNODUCHÝCH KROKOCH

 1. Obec (oprávnený užívateľ) sa dôkladne oboznámi s Oznámením na predkladanie žiadostí  o zapojenie sa do NP PRIM. (PDF, 460 kB)
 2. Obec  vyplní a odošle Žiadosť o zapojenie sa  do národného projektu (Príloha č.1. Oznámenia) 
 3. Žiadosť obec následne vytlačí a podpísanú štatutárnym orgánom obce alebo jeho zástupcom spolu s prílohami (5,6 a 7) doručí na MV SR/ÚSVRK (prostredníctvom pošty/kuriéra).

K vytlačenej a podpísanej  žiadosti je potrebné pripojiť prílohy a nasledujúce potvrdenia:

 • čestné vyhlásenie o splnení kritérií pre zapojenie oprávneného užívateľa do NP PRIM (Príloha č. 5  Oznámenia)
 • kópiu zmluvy o bankovom účte užívateľa, na ktorý bude MV SR/ÚSVRK poukazovať finančný transfer, pokiaľ budú splnené všetky podmienky podľa Zmluvy o spolupráci.
 • čestné vyhlásenie o tom, že nad obcou nie je zavedená nútená správa (Príloha č. 6 Oznámenia), resp. doklady podľa bodu 2. písm. e) poznámka pod čiarou.
 • čestné vyhlásenie a podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene obce (spolu s originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva zástupcu/ov – ak relevantné) (Príloha č. 7 Oznámenia).
 1. MV SR/ÚSVRK overí či je žiadosť kompletná. V prípade splnenia uvedených podmienok  MV SR/ÚSVRK odošle obci návrh Zmluvy o spolupráci (podpísaný štatutárom MV SR, resp. poverenou osobou konať v mene a na účet MV SR v troch rovnopisoch.)
 2. Obec po podpísaní zmluvy o spolupráci štatutárom obce alebo jeho zástupcom resp. inou oprávnenou osobou, zašle v stanovenej lehote dva podpísané rovnopisy Zmluvy o spolupráci na korešpondenčnú adresu MV SR/ÚSVRK a jeden podpísaný rovnopis zmluvy si ponechá.
 3. Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia.

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ DO NP PRIM

Oprávnenými užívateľmi NP PRIM je 150 obcí identifikovaných v Operačnom programe Ľudské zdroje.

Obec, ktorá je oprávneným užívateľom, musí pre uzavretie Zmluvy o spolupráci spĺňať nasledujúce kritériá (pokiaľ nie je ustanovené inak):

 • nesmie byť dlžníkom na daniach;
 • nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení;
 • nesmie byť dlžníkom poistného na sociálnom poistení; 
 • nesmie byť subjektom, ktorý porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;
 • nesmie byť v nútenej správe,
 • musí mať zriadenú materskú školu (spĺňa kritériá uvedené v časti Ako vybrať materskú školu)

Ako sa môže zapojiť aj obec v nútenej správe?

Obec v nútenej správe predloží spolu so Žiadosťou, a potom kedykoľvek na požiadanie MV SR/ÚSVRK, kópiu rozhodnutia Ministerstva financií SR o zavedení nútenej správy (podľa § 19 ods. 10 zákona č. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)  a o vymenovaní núteného správcu (podľa § 19 ods. 13 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov), spolu s písomným súhlasom núteného správcu s uzavretím zmluvy o spolupráci pre NP PRIM a s použitím peňažných prostriedkov obce na úhradu záväzkov obce vyplývajúcich s pracovno-právnych vzťahov uzavretých s AsU a OZ v rámci NP PRIM, resp. súvisiacich s týmito vzťahmi (súhlas núteného správcu podľa § 19 ods. 18 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení

Termín predloženia žiadostí o zapojenie sa do NP PRIM II ostáva otvorený pre ešte nezapojené obce.