Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 
Verejná správa / Miestna štátna správa, územná samospráva / Územná samospráva / Výstupy z projektu s Radou Európy „Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku“

Výstupy z projektu s Radou Európy „Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku“

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky začalo v septembri 2019 v spolupráci s Centrom expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť Rady Európy s realizáciou projektu „Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku“. Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie na podporu štrukturálnych reforiem a je zameraný na posilnenie územnej samosprávy na Slovensku.
V prvej časti projekt zahŕňal odporúčania týkajúce sa rozvoja stratégie pre lepšie nastavenie a fungovanie samosprávy v Slovenskej republike, vrátane analýzy územno-správneho členenia, deľby kompetencií ako aj auditu príslušných právnych predpisov a prípravy expertnej hodnotiacej správy (tzv. peer review). Ďalším prvkom projektu je implementácia konkrétnych nástrojov Rady Európy, ktoré boli realizované voči samosprávam v rôznych oblastiach, ako budovanie kapacít samosprávy s cieľom zlepšiť spravovanie zabezpečené samosprávami a poskytovanie služieb.
Na tomto mieste Vám predstavujeme konkrétne výstupy z prvej fázy projektu:

Stratégia na posilnenie územnej samosprávy na Slovensku
Hlavnými cieľmi Stratégie na posilnenie územnej samosprávy na Slovenku, vypracovanej medzinárodným expertom z Centra expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť Rady Európy, Pawełom Swianiewiczom, sú posilnenie miestnej kontroly nad hlavnými verejnými službami a rozvojom miestnych komunít, posilnenie kapacity miestnej samosprávy pri zabezpečovaní pridelených kompetencií a posilnenie demokratickej zodpovednosti miestnej samosprávy. Predmetný materiál ponúka 4 varianty, ako zefektívniť súčasný systém samosprávy na Slovensku.
Tento dokument je primárne zameraný na ďalšiu decentralizáciu v Slovenskej republike a podrobne rozoberá výzvy s tým spojené, medzi ktoré patrí rozdelenie kompetencií medzi jednotlivé úrovne verejnej správy, územná rozdrobenosť miestnej samosprávy, nastavenie spravovania metropolitných oblastí, pozícia starostu v rámci vzťahov orgánov obce a zmeny súvisiace s prerozdeľovaním finančných prostriedkov medzi jednotlivými úrovňami riadenia verejnej správy.

Partnerské hodnotenie územnej konsolidácie na Slovensku
Dokument Partnerské hodnotenie územnej konsolidácie na Slovensku, ktoré vypracoval medzinárodný expert Dr. Charalampos Koutalakis v spolupráci s odborníkmi  z Fínska, Lotyšska, Moldavskej republiky, Holandska, Ukrajiny a Spojeného kráľovstva, vychádza z partnerského hodnotenia zrealizovaného Centrom expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť Rady Európy na základe žiadosti Ministerstva vnútra v dňoch 25. až 27. januára 2021. Cieľom dokumentu je poskytnúť poradenstvo a odborné znalosti v oblasti územnej konsolidácie na úrovni miestnej samosprávy ako prostriedku na zvýšenie účinnosti, efektívnosti, demokratickej legitimity a zodpovednosti miestnych orgánov, pričom toto poradenstvo poskytli odborníci, ktorí s reformami územnej samosprávy majú bohaté skúsenosti z mnohých európskych krajín.
Experti v rámci prvej časti partnerského hodnotenia preskúmali systém samosprávy na Slovensku, jeho územné členenie, kapacity samosprávy na poskytovanie základných služieb občanom, kompetencie, financie, jeho prepojenie s inými úrovňami  verejnej správy (okresy, kraje a orgány ústrednej štátnej správy), systém interných a externých auditov a kontrol, ako aj očakávania občanov a úroveň dôvery v miestne úrady. Kľúčovou skúmanou otázkou bolo, či je súčasná územná organizácia samosprávnych orgánov dostatočná na podporu  účinnej, efektívnej a verejne zodpovednej správy miestnych záležitostí. Druhá časť materiálu obsahuje konkrétne politické a právne odporúčania týkajúce sa územnej konsolidácie a hlavné myšlienky alternatív budúcej reformy.

Poradné stanovisko na zlepšenie štruktúry a kompetencií územnej samosprávy na Slovensku 
Materiál Poradné stanovisko na zlepšenie štruktúry a kompetencií územnej samosprávy na Slovensku, vypracovaný Centrom expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť Rady Európy v spolupráci s medzinárodným expertom Sorinom Ioniţă,  vychádza z rozsiahlych diskusií s účastníkmi na Slovensku, rezortnými expertmi a zástupcami štátnej správy a územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnili v decembri 2020 a januári 2021. Jeho zámerom je nadviazať a ďalej rozvíjať rozsiahlu dokumentáciu o stave decentralizácie krajiny, ako ju podáva dokument Stratégia na posilnenie územnej samosprávy na Slovensku.
Tento dokument navrhuje niekoľko riešení problémov týkajúcich sa predovšetkým územnej rozdrobenosti na Slovensku a tomu zodpovedajúcich slabín mnohých samospráv. Materiál tiež obsahuje návrh samotného procesu (kritériá, metódy a časový harmonogram), ktorý je potrebný na budovanie verejnej podpory a legitimity riešenia, ktoré sa prípadne vyberie.

Národná stratégia vzdelávania v samospráve
Dokument Národná stratégia vzdelávania v samospráve, ktorú v spolupráci s medzinárodným expertom Cezarym Trutkowski vypracoval Ústav verejnej politiky (ÚVP) Univerzity Komenského v Bratislave, vychádza z Analýzy potrieb v oblasti vzdelávania v miestnej samospráve z roku 2020, ktorá analyzovala stav potrieb v oblasti kapacít a vzdelávania v miestnej samospráve. Zistenia z predmetnej analýzy boli podrobené ďalšej analýze s cieľom identifikovať štrukturálne a inštitucionálne prekážky, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov v miestnej samospráve.
Cieľom stratégie je naštartovať pozitívnu zmenu v oblasti zvyšovania kompetentnosti úradníkov a volených predstaviteľov v miestnej samospráve, a tým zvýšiť kvalitu služieb a spravovania miestnych samospráv v dlhodobom horizonte.

Analýza potrieb vzdelávania miestnej samosprávy na Slovensku
Cieľom jednej z realizovaných projektových aktivít bolo získať poznatky o aktuálnom stave potrieb v oblasti vzdelávania a kapacít v samospráve prostredníctvom implementácie nástroja Rady Európy s názvom Analýza potrieb vzdelávania a kapacít (TNA), ktorý napomáha členským krajinám identifikovať v daných oblastiach priestor na zlepšenie. Ústav verejnej politiky (ÚVP) Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý je partnerskou organizáciou Rady Európy, následne spolu s medzinárodným expertom Cezarym Trutkowski pripravil dokument Analýza potrieb vzdelávania miestnej samosprávy na Slovensku.
Analýza vychádza z vykonania kombinovaného výskumu – kvalitatívneho a kvantitatívneho. Kvalitatívny výskum bol realizovaný v mesiacoch november 2019 až február 2020. Pozostával z 25 rozhovorov so starostami, prednostami, vedúcimi zamestnancami personálnych oddelení, predstaviteľmi školiacich centier a združení (Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska) a troch fokusových skupín realizovaných v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Kvantitatívna časť zberu dát pozostávala z dotazníkového prieskumu realizovaného v mesiacoch apríl a máj 2020 na reprezentatívnej vzorke 398 obcí s mierou návratnosti na úrovni 43,5 %. Dokument sa skladá z prehľadne usporiadaných častí obsahujúcich metodológiu výskumu, základné informácie o systéme verejnej správy na Slovensku, zistenia vychádzajúce z názorov a pohľadov zapojených subjektov, znázornené prostredníctvom grafov a záverečné odporúčania.

Metodika monitorovania a evaluácie vzdelávacích programov pre odborný rozvoj miestnej samosprávy
Príručka na metodiku monitorovania a evaluácie vzdelávacích programov pre odborný rozvoj miestnej samosprávy, ktorú vypracovalo Centrum expertízy pre dobrú správu Rady Európy, bola preložená do slovenského jazyka s cieľom prispieť k zlepšeniu riadenia ľudských zdrojov poskytnutím konkrétnych nástrojov a postupov, ktoré sa majú implementovať v rámci monitorovania a hodnotenia vzdelávacích programov poskytovaných zamestnancom verejnej správy. Táto príručka obsahuje podrobný návod, ako si v jednotlivých krokoch vypracovať parametre a indikátory vyhodnocovania poskytovaného vzdelávania.
Súčasťou projektovej aktivity, bola aj príprava odporúčaní k aplikácii Metodiky monitorovania a evaluácie na Slovensku. Tento dokument slúži ako pomôcka pre inštitúcie, organizácie a firmy, ktoré plánujú a realizujú vzdelávanie samospráv v súčasnosti na využitie metodiky v slovenských podmienkach.