Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2022, piatok
 

Oznamy a informácie

Oznamy a informácie  |  Žiadosti  |  SKÚŠKY

Parkovanie

Parkovanie je zabezpečené na -1. podlaží (bezplatne 1 hodina) - vjazd z Obchodnej ulice

 

O Z N A M   P R E   P R E V Á D Z K O V A T E Ľ O V 

MEDZINÁRODNEJ  CESTNEJ  NÁKLADNEJ  DOPRAVY

od 2,5 t do 3,5 t

 

Podmienky k udeleniu povolenia na prevádzkovanie cestnej nákladnej dopravy od 2,5 t  do 3,5 t:

 • menovací dekrét vedúceho dopravy,

 • fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy,

 • doklad preukazujúci pracovnoprávny vzťah vedúceho dopravy k žiadateľovi (ak niekoho zamestnávate ako vedúceho dopravy)

 • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek  na  finančnú spoľahlivosť prvé vozidlo  1800,- € a každé ďalšie vozidlo 900,- € (podľa § 2 ods. 2 vyhlášky 124/2012 Z. z.,  ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov),

 • výpis z registra trestov fyzickej osoby, právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace (viď žiadosť – prílohy),

 • doklad preukazujúci miesto garážovania alebo parkovania vozidiel,

 • doklad o úhrade správneho poplatku (kolok) v hodnote 30,- € za udelenie povolenia alebo 10,- € pri zmene udeleného povolenia.

 

Na základe udeleného povolenia na prevádzkovanie cestnej nákladne dopravy od 2,5 t  do 3,5 t požiadate o vydanie licencie Spoločenstva. K žiadosti doložíte:

 • osvedčenie o evidencii časť II (motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 t),

 • dokladovanie vlastníckeho vzťahu (ak prevádzkovateľ nie je vlastníkom motorového vozidla),

 • doklad o úhrade správneho poplatku (kolok) v hodnote 20,- € za vydanie licencie Spoločenstva a 3,- € za každú overenú kópiu licencie Spoločenstva. 

 

Podmienky na vykonávanie vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy od 2,5 t do 3,5 t sa nemenia.

 Autoškoly a školiace strediska KKV

V zbierke zákonov bol zverejnený zákon „Lex_korona“ č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

Uvedeným zákonom sa menia zákony:

 • č. 93/2005 Z. z. o autoškolách v znení neskorších predpisov – Čl. IV § 22d
 • č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov – Čl. VI § 13e
 • č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov – Čl. XI § 56h
 • č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov – Čl. XIV § 170b

Úplne znenie zákona

 

Platnosť technických kontrol a emisných kontrol v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav

Prostredníctvom zákona č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 bol znovelizovaný zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol doplnený o § 170b Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19.

§ 170b ods. 3 a 4 ustanovuje, že platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace a tiež že platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace. Krízová situácia začala dňom 12.3.2020 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020 (PDF, 289 kB), kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov vozidiel, že predlženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly sa týka iba Slovenskej republiky, keďže zákony Slovenskej republiky platia iba na území Slovenskej republiky. Pri prevádzke vozidla v cestnej premávke v iných štátoch je potrebné mať platnú technickú kontrolu a emisnú kontrole a vodič vozidla je povinný sa kontrolným orgánom preukázať platnými dokladmi o technickej kontrole a emisnej kontrole. Vozidlo bez platnej technickej kontroly a emisnej kontroly je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke (stanovisko Českej republiky).